សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2019-10-15

The October Promo is still On!

Buy any REPO car till the end of October and save up to $300*

Watch this guidance to know more about REPO cars -  https://youtu.be/78jCghGWVaQ

Available REPO cars - https://www.auctionexport.com/cars/repo

* This offer cannot be accumulated with other discounts or promotions.

2019-10-11

Special Inventory

If you’re looking for a tractor or forklift truck or a dump truck, you can check the category of other vehicles, that are available in the Search section. Simply choose the option ”Other” in the vehicle type drop-down list, and press the Search button.

The system will pull out all the results in the category of other for your viewing - shorturl.at/fpsMN

If you can’t find the needed model or vehicle type, you can use the service “Order a car”, whereby our Sales agent will assist with searching throughout the whole North Amertican auto market, after you placed an initial deposit. 

Please note that we will be able to export a special vehicle only if it's got a Title.

2019-10-10

Why register with us?

Every day we're offering to our clients over 250 000 vehicles posted for sale, we can provide you with auction buying, consulting, paperwork handling and worldwide transportation.

As soon as you register an account with our company, you'll be able to browse through all available offers online.

Feel free to register here, it'll take only few minutes, simply skip the fields you don't have, such as promo code, and your registration will go through:
https://www.auctionexport.com/en/Profile/Register

2019-10-07

Traxens Develops First Standards for Smart Container Data Exchange

Traxens Develops First Standards for Smart Container Data Exchange

French container tracking solutions provider Traxens has finalized the first standards for smart container data exchange.

Although many smart containers are already in use, there are no global standards for communicating the full scope of the data they generate. These new standards will be the basis for API development, helping to bring technology into every aspect of the supply chain.

“This technology can be combined with other innovations such as blockchain, big data or data pipelines to provide even more uses in the trading community. Creating clear, unambiguous message exchange standards will unlock further potential of enhanced data,” Jacques Delort, managing director of Traxens, stated.

Earlier this year, Danish shipping giant Maersk joined CMA CGM and MSC as a key shareholder and customer of Traxens.

2019-10-02

This October Only - No Auction Export Fee for All Repossessed vehicles!

This October Only - No Auction Export Fee for All Repossessed vehicles! 

Now is the perfect time for making a purchase with AuctionExport.

Buy any REPO car till the end of October and save up to $300*

What are the advantages of buying a repo car? - https://youtu.be/78jCghGWVaQ

Available REPO cars - https://www.auctionexport.com/cars/repo

 

* This offer cannot be accumulated with other discounts or promotions.

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion