សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2019-04-24

ONE Can Boast a New Modern Containership

ONE Can Boast a New Modern Containership

Ocean Network Express (ONE) has added a completely new 14.000 TEUs boxship ONE Apus to its fleet. It belongs to Nippon Yusen Kaisha line and equipped with environmentally-friendly engine, modern and efficient safety system and increased cargo-loading capacity. Its rotation course will be the following:
 
Kaohsiung – Hong Kong – Yantian – Cai Mep – Singapore – New York – Norfolk – Savannah – Charleston – New York – Singapore – Kaohsiung.

2019-04-23

Long Beach Port Moves over 1.8 million TEUs

Long Beach Port Moves over 1.8 million TEUs

The Long Beach in the USA moved over 1.8 million TEUs in the first quarter of 2019 and become the second busiest port for January through March period.

The figure was achieved despite prolonging trade unpredictability, and port authorities mentioned that the volumes decreased by 4.7 percent compared to last year.

Marine terminals and dockworkers moved 550 thousand TEUs in March, a 4% percent lower compared to the same month a year ago. Imports were down 7.8 percent while exports were 7.7 percent lower.

Port of Long Beach said that domestic economy slowing will likely lead to a moderate increase in container imports in 2019.

2019-04-22

Panama Canal's Biggest Ever Boxship

Panama Canal's Biggest Ever Boxship
Alphaliner has announced that the Panama Canal is about to welcome its biggest ever containership.

Evergreen of Taiwan is set to assign the maxi-Neopanamax Triton to a Panama Canal-routed service in April. The 14,424 TEU vessel will switch from Evergreen’s Far East – USWC route to the Far East – USEC route and is scheduled to pass the Panama Canal on May 15 as it travels from Kaohsiung to Colon.

The Canal's largest containerships up to this point have been 366 meters in length. The Triton features a length of 369 meters.

2019-04-19

Happy Upcoming Easter to all our Valued Customers

Happy Upcoming Easter to all our Valued Customers

​May this Easter make all your wishes come true and bring lots of happiness ! ​

​AuctionExport team. ​

2019-04-18

Haven't been online for a long time and cannot recall the password to your AuctionExport Profile?

Haven't been online for a long time and cannot recall the password to your AuctionExport Profile?

Simply find the "FORGOT YOUR PASSWORD?" link in the top right corner of the website and click on it.

You will be directed to a page with an empty field designed to enter your email address in it. Please make sure you enter your registered email address without any typos and press SEND.

Now you can check your email inbox as PASSWORD RESET notification has been forwarded to it. If you do not see it in your inbox letters, please check Spam or Promo folders of your email.

Follow the LINK in the email notification and, in the empty field, put a new combination which you will use as a password forward on; then confirm it by entering once again in the second field.

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion