សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2021-05-05

Shipping Calculator

Get an approximate shipping cost of the vehicle to your destination by using the Shipping Calculator.
You can also calculate your expected shipping cost within a few seconds on every vehicle's page.
For an exact quote please contact our Shipping Department at shipping@auctionexport.com

2021-05-03

$50 discount on your second purchase 🎁

Already bought a car with AuctionExport? To make your next purchase even better, we’d like to give you a $50 bonus. 

Hurry up and use this bonus, it’ll expire after 60 days. Take a look at our inventory right now and place an initial deposit to start buying today.

Contact us for assistance: help@auctionexport.com 1-416-900-33-03

*From April 1st - May 31st, 2021. Promo valid on second purchase only, for clients who already purchased and paid in full for 1 vehicle. Can not be combined with any other promotions and discounts. Not redeemable as a cash. Non refundable.

2021-04-30

Sell your car online

Do you want to sell a car? List it for sale at AuctionExport.com and get Best Price Deals for your car from all over the world. To post the offer on our platform you need to be a licensed dealer in North America.

To sell your car with us follow the link: www.auctionexport.com/en/Seller/Register, fill out a special form, and click on "Register As A Seller" button. 

Let us know if you have any questions: help@auctionexport.com 📧 1-416-900-33-03 📞

2021-04-28

Phone bidding ☎

Live on the phone bidding gives the advantage of bidding even when you are away from the computer. 

With telephone bidding, one of our sales representatives will call you 5 minutes before the bidding starts, and bid on your behalf with your instructions. The sale is very quick with approximately 3 seconds between bids.

Every vehicle with a bidding option allows you to request live on the PHONE BIDDING:

Contact us for assistance: help@auctionexport.com 1-416-900-33-03

2021-04-26

We can find your dream car

Finding the best auction car can take a lot of time. We can do it for you! Simply use our "Order a Car" Service. Fill out a form and our sales team will start searching for your car through millions of auto dealer listings and auctions of the USA and CANADA: https://m.auctionexport.com/en/Profile/Order_Car

*To order this service, you need to place the minimum required deposit of $600. In the event of a purchase, the money will be part of the full payment. In case you don't find the right car, you can request for the refund. 

If you have any questions or need assistance in car searching, please email help@auctionexport.com

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion