សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2023-03-29

Haven’t been online for a while and can’t recall your password details?

Haven't been online for a while and can't recall your password details?

Open the pop-up login window on the right upper corner of the website and click ''Forgot your Password?"

(https://www.auctionexport.com/en/Profile/Remind_Password

Here you can type your email address and send yourself a link to create  new password, which you can use instead of the old one that you forgot,

*If you can't find the Password Recovery Link in your email box, try checking Spam, Promo folders.

2023-03-27

Refer a friend

If you’re a sociable person looking for ways to earn some extra money?

Feel free to take advantage of AuctionExport Refer a Friend program. 

How does it work? 

One. Send your interested a link to sign up with AuctionExport from a specific section in your own profile page with AuctionExport. 

Two. Make sure that he or she gets registered successfully with us by your referral link. 

Three. Once your friend makes his first purchase with us and pays for it in full, you get a bonus of $50. The bonus is redeemable, and you can request for it to be paid to your account. Or, you can accumulate and use the money towards your purchase!

More info>>  https://www.auctionexport.com/Home/Refer_A_Friend_Help

2023-03-24

Video Help Gallery

Check our video guidances to get a detailed explanation on how AuctionExport Company works and what kind of services you can get.

We made our video helps as detailed as possible to show you all features that you can access from your client profile on a computer from the comfort of your desktop.

https://www.youtube.com/user/TheAuctionExport

2023-03-22

Buy Now Option - What Does It Mean?

In general, all vehicles can be purchased either for a fixed price or via bidding at the auctions. If there is the Buy Now button on a car’s page, such a car can be purchased right away from the website for the indicated price. 

The total cost you will need to pay will be easier to calculate - add up the Buy Now amount, the fees under it and the results form the calculator. Please note that the total cost will be an estimate because the exact fee and the shipping amounts are to be checked individually by referring to the appropriate department.

Once you have a deposit, you can send us your purchase request by clicking the Buy Now button. If the car is available, it will be reserved for you while you arrange the outstanding balance payment. 

More information about the buying options here  - https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy/Buying_Process 

2023-03-20

How can you find the cheapest cars?🚗

In the section Dealer&Repo Inventory there are offers with discounts and minimum fees >https://m.auctionexport.com/en/cars/repo

Here you can find cars below $1,000https://m.auctionexport.com/cars/under1k

Also, please notice that you can get a very affordable vehicle at Auto Auction. Place your Bid and Compete with international Buyers. Check FREE trial to get familiar with the process -https://m.auctionexport.com/en/Auctions 

If you can’t find the car you need, don’t worry, our team is full of highly qualified professionals always ready to find the best deals for you! To use our buying options start with an initial deposit. Minimum deposit required is $600 only >https://m.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Save your time and money with AuctionExport.

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 | 1-416-900-33-03 📞

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion