សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2020-02-19

Reminder! Extra $200 on any REPO is Still On!

Buy any of our REPO vehicles 200$ cheaper in February .

All REPO cars - > https://www.auctionexport.com/cars/repo

What are the advantages of buying a REPO car?

- only two mandatory fees to pay (maximum $365);

- some of the cars are in transit which will save up to 60 days of delivery time;

Have any questions?

Contact us back on help@auctionexport.com for any information or the total cost to your country.

2020-02-17

Additional Harbor Funding For JAXPORT

Additional Harbor Funding For JAXPORT

The US federal government has allocated USD 93 million for the next phase of deepening the Jacksonville shipping channel at Blount Island Marine Terminal.
The channel is being deepened from its current depth of 40 ft to 47 feet.


Upon the project's completion, the container terminal at Blount Island will be able to simultaneously accommodate two post-Panamax vessels. It is expected to be completed in 2023, with the funds coming from the federal government, the state of Florida, JAXPORT, and port tenant SSA Jacksonville. The 47-foot depth is crucial to the port's goal of bringing in more cargo aboard larger ships from across the world. JAXPORT’s Asian container trade has jumped 55 percent in the past five years.


“This is a significant win for Jacksonville and as I have said before, the continued support from our state and federal partners demonstrates the strength of JAXPORT’s future,” Lenny Curry, Mayor of Jacksonville, said.

2020-02-14

Happy Valentine's Day!

Love is in the air! Want to spread the love even further?

Buy Any Car for yourself or your loved ones and Save 50$.

SEARCH NOW - https://www.auctionexport.com/en/Inventory

 

***Offer valid till Feb 20th, 2020.

2020-02-13

Customers Reviews and Testimonials!

Auction Export customer's satisfaction it's not just promises, it is our Lifestyle.

You can get to know what our customers say about their experience with AuctionExport  by the following link "Customers Testimoials" or watch "Video testimonials".

 

2020-02-10

Sweetheart Special Deal

Dear Clients,

February is a special time of the year for you to show your love and appreciation to your second halves, beloved people, and family members. Enjoy 50$ OFF any purchase from February 10 - February 20th, 2020.

Search Now - https://www.auctionexport.com/en/Inventory

*Can not be combined with any other discounts and promo. 

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion