សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2020-01-15

Haven’t been online for a while and can’t recall your password details?

Haven’t been online for a while and can’t recall your password details? 

Open the pop-up login window on the right upper corner of the website and click “Forgot your Password? “

(https://www.auctionexport.com/en/Profile/Remind_Password

Here you can type your email address and send yourself a link to create a new password, which you can use instead of the old one that you forgot. 

 * If you can’t find the Password Recovery Link in your email inbox, try checking Spam, Promo folders.

2020-01-11

New Majority Owner For Scanlog

 

Swedish Orient Line (SOL) has become a majority shareholder in Scandinavian Logistics Partners (Scanlog). Both companies are based in Sweden.


A crucial reason for this move is SOL's commitment to sustainability. Last year, SOL also made a major investment in Wallenius SOL's sustainable transportation program.
Mathias Wideroth, Chairman of the Board and founder of Scanlog: “With SOL, Scanlog gets a strong majority shareholder who can help us continue our rapid growth.”
The new shipper will operate in the Baltic Sea region with multiple ice-classed LNG-powered vessels; these vessels should reduce greenhouse gas emissions by 60% and fuel consumption by 50% per transported unit.

2020-01-08

Searching for a very specific car ? We will assist!

Searching for a very specific car and getting tired of browsing through the thousands of listings posted on the internet ? Let our Sales team spare you this time-consuming procedure of the search.

With the service “Order a Car” you can specify all the details you want to see in your vehicle and set up your maximum budget, and one of our Sales reps will be assigned to you for the sole purpose of finding you the best deal on the market.

What is most important is that the service is of no extra charge for you, - we just want you to find and buy a car of your dreams and put your deposit to good use. Please note that in order to use the service you should have  a deposit on your balance, - the minimum is $400, - which we will use as a down-payment for any car you will buy. Deposit is refundable.

https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy/Deposit

2020-01-02

Diamond S Secures USD 525 Million

Diamond S Secures USD 525 Million


Owner and operator of crude and product tankers Diamond S Shipping Inc. has obtained on a five-year USD 525 million credit facility.
According to the company, the facility is comprised of a USD 375 million term loan and a USD 150 million revolving credit. The funds were used to repay about USD 500 million of Diamond's current outstanding term loans.


“We are pleased that we were able to close on this facility and achieve a number of important goals, particularly given the challenging international environment for ship lending,” Kevin Kilcullen, Chief Financial Officer, stated.

The facility was issued by ship lending banks including Nordea Bank Abp, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ABN AMRO and BNP Paribas.
Diamond S owns and operates 66 vessels, including 15 Suezmax vessels.

2019-12-30

Best wishes to all from AuctionExport team!

Dear Customers,

Please be informed that AuctionExport offices will be closed this Wednesday, on January 1st due to the New Year holiday. Regular hours will resume on January 2nd 2020.

May this year bring new happiness, new goals, new achievements and a lot of new inspirations on your life.

AuctionExport Team. 

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion