សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-05-16

📞Request a Call Back

​If you would like to get more information about a vehicle on the website or make some inquiries, you can click on the “Request Callback” button. Find this button above the “Bid Information” section on each vehicle page. Please make sure that you have the valid telephone number in your profile. In case you are not sure or have a new contact number, please specify it in your request. 

One of the representatives of the Customer Support Department will contact you shortly to provide all the necessary information.

If you are a new member, kindly register to submit your request  - https://www.auctionexport.com/en/Profile/Register

2022-05-13

We can find your dream car

You're always free to browse through the website. Inventory is constantly being updated. We have a lot of good deals to any preference and budget. But if you're looking for a particular car, you can order it. We will assign one of our Sales agents to you, and he/she will do all the searching for you and come up with good deals within your budget and preferences.

To order this service, you need to place the minimum required deposit of $600. In the event of a purchase, the money will be part of the full payment. In case you don't find the right car, you can request a refund. 

Profile > Services > Order Car

https://www.auctionexport.com/en/Profile/Order_Car 

In this video we will guide you on how to Buy a Car by using “Order a car” Service > https://youtu.be/cFVPWeoVi9M

Let us know if you have any questions:

help@auctionexport.com 📧 | 1-416-900-33-03 📞

2022-05-11

Refer a Friend and get $50 bonus!

With Auction Export, you can also EARN cash! Simply refer your friends to buy vehicles through us and you can claim $50 for each approved referral.
Your friend will receive a registration link in order to sign up to the website. As soon as you referral gets registered, his/her account will be connected to yours and you will see your friend's account reflecting under the  "REFERRAL TRANSACTIONS" table in your profile.
Once the new customer makes a purchase & pays for it in full, you will see your $50 bonus* in the same table. You can either claim the bonus in cash or let it accumulate and use it towards further car shopping.


Since you can refer as many people as you want, you can turn it into a your regular source of profit.
*Bonus applies only to the first purchase of your referral.
** Bonus applies only in case your referral fully pays for the car.
See more - https://www.auctionexport.com/Home/Refer_A_Friend_Help

2022-05-09

Stay Updated with Order a Car

AuctionExport can help you to find any car within your specific preferences. We have a lot of good deals that will suit your taste and budget the best. If you are looking for a particular car, you can order it through a special form in your profile: https://www.auctionexport.com/en/Profile/Order_Car

At the time the deposit is applied to your profile, you'll be assigned to one of our Sales agents who will search for you and come up with good deals within your specifications.

In order for you to use this services, you need to place a deposit at least of $600. Please be advised some auctions requiere as a minimum 10% or $1000. You'll be able to check it with your sales agent at any time. This deposit eventually becomes a part of the full payment or you can request a refund if your plans have changed. 

2022-05-06

Happy Friday Deal - Get a 50$ discount off Auction Export fee!

Dear clients,

We are happy to announce that every Buy Now Purchase on Friday will give you a discount off $50 on Auction Export fee!

Find a car of your dream with AuctionExport - https://www.auctionexport.com/en/Inventory

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion