សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2019-08-21

Great News! Shipping Calculator Got Updated!

Great News! Shipping Calculator Got Updated!
We are happy to announce a renewed version of the Shipping calculator feature on the website. Now you can see more ocean shipping options available for your desirable car, out of several ports. Also, you can check estimated delivery duration for both the inland and ocean transportation.

If you have any questions, or need any assistance, please email us on nelly@auctionexport.com.

2019-08-20

New container record is set

New container record is set

A new record was set recently by the largest container vessel MSC Gulsun while it was departing Port of Tanjung Pelepas in Malaysia. It should be noted that the previous container record was set by the same port in Malaysia. This time, MSC Gulsun was loaded with unimaginable 19,574 TEUs  on its board (1 TEU is equal to one 20’ container).

It should also be mentioned that port operates around 12.5 Million TEUs a year, linear berths is more than 5 km in length and it has 58 Super Cranes which can do about 100 moves per hour minimum.  

It was announced by authorities to implement up-to-date technologies that will allow port to continue growth and to avoid unplanned disruption of daily operations. Port should launch new Navis N4 terminal operating system that will provide services with quality and scalability.  

 

2019-08-19

Eagle Bulk Moves Office to Copenhagen

Eagle Bulk Moves Office to Copenhagen
Ship owner and operator Eagle Bulk Shipping has moved one of their commercial offices from Hamburg, Germany to Copenhagen, Denmark.

The company now operates three offices: Connecticut (USA), Singapore and Denmark.

“Given its significant concentration of drybulk activity, we believe that Copenhagen is the ideal location for our European commercial operations,” CEO Gary Vogel said.

Back in July, the company reported a net loss of USD 6 million for Q2 2019, owing to the challenging freight environment in the first six months of the year.

Eagle Bulk has a fleet of 46 vessels with a focus on Ultramax and Supramax ships.

2019-08-16

How to Place a Deposit?

How to Place a Deposit? 

Before you bid, or buy any vehicle on the website, you should fund your AuctionExport account with an initial deposit. There are two payments options - bank wire transfer and credit card options.  In order to proceed with any of these options, please log in to your profile first: https://www.auctionexport.com/en/Profile/LogIn Then go to FINANCE section of your profile page, choose Make a Payment tab. 

2019-08-15

Online real-time auctions.

Online real-time auctions

Online real-time auction allows you to compete with local and international competitors from the comfort of your home using BidGoLive online technology. The minimum required deposit is $1000 or 10% from the bid amount. Our Demo version allows you to experience the real auction at anytime where you can place your bid and track the bidding process on your own. www.auctionexport.com/en/Auctions/Demo/

 

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion