សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2021-10-15

Happy Friday!!!

$50 Off On Your Buy Now Purchase Today!

Dear clients, for every Buy Now purchase on Friday you can save 50$.

Click on Buy Now and Buy a vehicle of your desire. If you have any questions, please contact Sales Team sales@auctionexport.com

Buy Now Clean Cars - https://www.auctionexport.com/en/cars/clean

BuyNow Salvage Cars - https://www.auctionexport.com/en/cars/fixedprice_salvage

2021-10-13

What are the advantages of buying a REPO car?

Repossessed inventory is a category of cars with discounts and minimum fees. You can recognized these cars by yellow labels that read REPO.

What are the advantages of buying a REPO car?

- you pay only AuctionExport fees ($195 for cars less $3000 or $295 for cars more than $3000 for brokering a deal; $70 for paperwork). There are no additional charges from auctions;

- prices are discounted;

- some of the cars are in transit which will save up to 60 days of delivery time;

- totals costs are at the ready to be given to you upon your request even without a deposit.

You can find REPO cars here - > https://www.auctionexport.com/cars/repo

 

2021-10-11

Happy Thanksgiving Day!!!

Dear AuctionExport Dealers,

Have a beautiful and Happy Canadian Thanksgiving!!! May this holiday season bring you many joys and celebrations with your loved ones.

Happy Thanksgiving day!

 

2021-10-08

Friday Special

Friday Special is On

Liked some Buy Now offer on the website? Don't miss out on our Friday special and click the button today to get $50 off of the Buyer fee. 

Please browse through all current offers online -

​https://www.auctionexport.com/en/Inventory ​

2021-10-06

Can I buy a car through AuctionExport as an individual?🤔

AuctionExport assists clients with buying and exporting vehicles out of North America to over 120 countries worldwide.

If you live overseas, the Dealer licence is not required to purchase a car through AuctionExport.

Whether you a one time buyer (individual buyer) or a dealer, you can purchase a car through AuctionExport, no licence is required.

For more information on how to buy please follow the link - https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion