សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2020-09-18

FREE IPAD MINI WITH THE PURCHASE!TIME'S ALMOST UP!

Buy 3 Cars till Sept 30st, 2020 and get an iPad mini!

To participate you would need to Buy and pay in full for 3 cars within the promo period,  send a notification email to marketing@auctionexport.com and enjoy your gift! 

Check Car Offers Now >  https://m.auctionexport.com/en/Inventory

Be prepared for an auction and place an initial deposit beforehand https://m.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit The minimum deposit amount is $400 or 10% from the "BID/BUY NOW" amount. Check out our auction offers, join the bidding and win your car at a lower rate right now! Our agents will do all the best in order to get your dream car!

*Offer valid on purchases from September 1 - September 30st, 2020. Can not be combined with any other promotions and discounts. All three vehicles should be paid in full.

 

2020-09-16

EXCLUSIVE REPO OFFER

Extremely Well Maintained 2013 Toyota HIGHLANDER WITH NO AUCTIONEXPORT FEES!

CLEAN TITLE, GREAT RUNNING CONDITION! 

Very clean interior.

$ 12,000 only!

Check more > https://www.auctionexport.com/en/Inventory/Info/2013-toyota-highlander-base-suv-161597521?searchID=1532974401

Time to ACT FAST. Save money by paying minimum fees!!!

Credit your profile https://m.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit and don't miss your chance to buy this affordable vehicle from North America!

Let us know if you have any questions: help@auctionexport.com 📧 1-416-900-33-03

2020-09-14

Why do we require a deposit?

Initial deposit will help us to reserve the vehicle of your choice for you. It gives us assurance that your intentions to buy a car with our company are serious.

The minimum deposit is $400 or 10% from the purchase price is required. For example if you wish to place a bid or submit A “Buy Now” offer for $10,000 you will need to have $1000 deposit on your account. Your Deposit will be used towards your purchase. All deposits are refundable.

You can place a deposit by bank wire transfer or credit card. These payment options are available in your profile page. PROFILE >> FINANCE section: https://m.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Let us know if you have any questions: help@auctionexport.com 📧 1-416-900-33-03 

2020-09-10

Sell your cars worldwide!

How to Sell Your Vehicles with AuctionExport?

To post the offer on our platform you need to be a licensed dealer in North America. ❗Please note, a dealer license is required.

If you want to sell your cars with us, follow the link - www.auctionexport.com/en/Seller/Register, fill out a special form, and click on "Register As A Seller" button. 

For more information please watch the video Guide! https://www.youtube.com/watch?v=7BqZOzyOJo0

If you have any questions do not hesitate to send your questions to dealersupport@auctionexport.com 📧

2020-09-08

Here’s your chance to get your iPad mini! 

Dear clients, the promotion will over on September 30, so hurry up Buy 3 Cars and get your iPad mini.

If you can’t find the car you need, don’t worry, our team is full of highly qualified professionals always ready to find the best deals for you! To use our buying options start with an initial deposit. Minimum deposit required is $400 only > https://m.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Thank you for choosing AuctionExport!

*To participate you would need to Buy and pay in full for 3 cars within the promo period, send a notification email to marketing@auctionexport.com 

*Offer valid on purchases from September 1 - September 30st, 2020. Can not be combined with any other promotions and discounts. All three vehicles should be paid in full.

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion