សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2020-04-01

LNG-LBG Fuel For Preem’s Tankers

Finnish gas company Gasum has signed a deal with Sweden’s largest fuel company Preem to supply its tankers with LNG-LBG fuel. The new fuel blend consists of liquefied natural gas (LNG) and renewable liquefied biogas (LBG).

The fuel will be used on Preem’s time-chartered tankers Tern Ocean and Thun Evolve.

Compared to conventional fuel, using LNG as maritime fuel reduces greenhouse gas (GHG) emissions by up to 20 percent. LBG reduces greenhouse gas emissions even further, namely by up to 85 percent.

“Maritime transport is an important part of Preem’s operations. We are very pleased to be able to introduce renewable liquefied biogas into our fuel mix. This opportunity supports our high-end sustainability requirements,” Anna Karin Klinthäll, a Preem manager, said.

2020-03-31

LNG-LBG Fuel For Preem’s Tankers

LNG-LBG Fuel For Preem’s Tankers

Finnish gas company Gasum has signed a deal with Sweden’s largest fuel company Preem to supply its tankers with LNG-LBG fuel. The new fuel blend consists of liquefied natural gas (LNG) and renewable liquefied biogas (LBG).
The fuel will be used on Preem’s time-chartered tankers Tern Ocean and Thun Evolve.
Compared to conventional fuel, using LNG as maritime fuel reduces greenhouse gas (GHG) emissions by up to 20 percent. LBG reduces greenhouse gas emissions even further, namely by up to 85 percent.
“Maritime transport is an important part of Preem’s operations. We are very pleased to be able to introduce renewable liquefied biogas into our fuel mix. This opportunity supports our high-end sustainability requirements,” Anna Karin Klinthäll, a Preem manager, said.

2020-03-30

AuctionExport - Notify Me Service

Every registered user of AuctionExport.com can navigate the vehicle inventory with the help of the Notify Me service, which is free of charge and easy to activate. 

Go to your registered profile, open the section “Services” and setup the filters on the make, model, year range for the type of car you wish to be updated on. 

The system will be gathering all the listings that suit your preferences during the next 24 hours and sending the list to your Inbox on a daily basis for however long you prefer. 

NOTIFY ME Subscribe to Free email alerts for the freshly added cars

2020-03-26

Paperwork Handling!

AuctionExport will ship any of your cars to the destination port of your choice almost  anywhere in the world. Moreover, we will handle the whole documentation work that is required for the vehicle to be exported. 

Only $70 documentation fee is applied for the postage service. All original ownership and shipping documents will be mailed to the USA / Canada Customs, and then will be mailed to you by courier express post. 

The Original Bill of lading and the Car Title are sent 5-7 days prior to the vehicle's or container’s arrival. 

Buy & Ship cars with us! 

https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping

2020-03-25

Shipping Service for All Customers !

AuctionExport provides one-stop service for all the interested customers from all over the world but if you need only the transportation service, we can do that as well. Simply provide us with your vehicle’s pickup location and the VIN code so we could prepare the shipping cost for you. Once the invoice is signed and paid, we will arrange the trucking, warehouse storing and the ocean shipping of your vehicle. 

Please feel free to contact our Transportation department on shipping@auctionexport.com or call us on +1 416 900 33 03 ext 3. 

 

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion