សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2021-08-02

BidGoLive is powered by AuctionExport

 

BidGoLive is powered by AuctionExport!

Registration at BidGoLive is FREE! You can register now and participate in real time bidding 

In order to participate in BIDGoLive realtime bidding, you have to place a deposit on your account. The minimum deposit amount is $1000 or 15% from the bid amount.

2021-07-30

Summer special deal

Dear client,

Don’t miss the opportunity to save! From July 15th to August 15th, 2021 we’re offering a $100 OFF Ocean Shipping to Europe! Buy a car within the Promo period and get a $100 discount on your ocean transportation with AuctionExport. It can't get any better than this!

PLACE DEPOSIT RIGHT NOW

To place a deposit: log in to your profile > go to the Finance section > click Make a Payment tab.

 The minimum deposit amount is $600 or 10% from the "BID/BUY NOW" amount.

Offers you may like: MERCEDES, BMW, DODGE, FORD, CHEVROLET, PORSCHE

Check the full inventory HERE.

If you need assistance in car searching, we’re always ready to help, don’t hesitate to contact us back: help@auctionexport.com 1-416-900-33-03

2021-07-28

MSC Cruises on track to reduce CO2 emissions.

MSC Cruises will “remain on track to meet, or likely exceed, the target for 40% improvement in emissions intensity by 2030 compared to 2008,” according to its Sustainability Report 2020, published last week.

Due to the COVID-19 pandemic, the company saw a passenger decrease of 78%. In addition to responding to pandemic-related challenges, MSC Cruises focused on measures which would help to achieve International Maritime Organisation’s (IMO) 2030 CO2 emission reduction targets.

The company took delivery of MSC Virtuosa in February 2021. The vessel is the final conventional fuel-powered newbuild to be added to the MSC Cruises fleet. Three LNG-powered ships are scheduled to be delivered by 2025.

“At present, our industry is almost wholly reliant on fossil fuels. To achieve our zero emissions goal, we will need to switch to new fuels and require the support of governments and regulators to enable this major transition in the cruise industry,” Linden Coppell, MSC Cruises’ Sustainability Director, stated.

 

2021-07-26

Refer a friend and get rewarded!

REFER A FRIEND to AuctionExport, who in turn will buy a vehicle through us, and receive $50 CASH send directly to you through Money Gram or Western Union! Please note that you have to be registered with Auction Export in order to REFER A FRIEND (registration is FREE) and your account must be in good standing.

When you decide to refer your friend to us, please log into your Auction Export profile and click the "REFER A FRIEND" tab on the top menu bar. Fill in the email address of the person you wish to refer and click "Refer a friend". Your friend will automatically receive an email with a registration link, when he follows the link and registers with us, he will automatically be under your referrals. After your friend buys the car through us and pays for it in full, we will send you $50 CASH bonus. It's really that simple!

For more information about "Refer a friend Program" please follow the link - REFER A FRIEND

2021-07-23

FACEBOOK Registration 1 click away ! ! !

Make it easier for you and your friends, registration now one click away!

 

To all our members:

AuctionExport has made it easier to register. All you've got to do is follow the link below and click on the register with facebook option!

No need to fill out the blanks, let facebook do it for you and get your approved registration within seconds!

http://www.auctionexport.com/register/index.aspx

So what are you waiting for, share the link on your Facebook and let's make our AuctionExport community grow.           

                                                                        

 

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion