សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2021-02-26

Car History Report

If you want to be confident in your car purchase and make the right choice you can request for the Vehicle History Report to unveil the full information about a car you want to buy.

To order the Vehicle History Report, simply login and go to the “Services” tab in your profile page.

Please note, that to order the Vehicle History Report you should have a positive account balance >  https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit 

Try now > https://www.auctionexport.com/en/Profile/Autocheck 

Let us know if you have any questions: help@auctionexport.com 📧 1-416-900-33-03 📞

2021-02-24

SPECIAL REPO DEAL! 2011 BMW 335D

2011 BMW 335D $ 6,500

You Save - $500

Lot #:171589700

Mileage:53945

Engine:3.0-liter, 265-horsepower

Transmission:Automatic

Condition: Run&Drive

Check out more pictures on the car's page > https://www.auctionexport.com/en/Inventory/Info/2011-bmw-335d-sedan-4-door-171589700?searchID=-1150674346

🌎 To get shipping quote email your destination and LOT# to shipping@auctionexport.com

Credit your profile and don't miss your chance to buy this affordable vehicle from North America.

You can place a deposit by bank wire transfer or credit card. These payment options are available in your profile page. PROFILE >> FINANCE section: https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Let us know if you have any questions: help@auctionexport.com  1-416-900-33-03 special 

2021-02-22

ORDER A CAR SERVICE

​If you are looking for any particular car, and you know the make, model, year, color, and options for the car, you can fill out a form called “ORDER A CAR”. Soon, after you submit your “ORDER A CAR” form, our sales team will start searching for your car through millions of auto dealer listings and auctions of the USA and CANADA. After they find the car according to all your specifications, you will receive an email, which will include pictures, specifications, history report and price of the car.

FOLLOW THE LINK TO START https://www.auctionexport.com/en/Profile/Order_Car

*To order this service, you need to place the minimum required deposit of $600. In the event of a purchase, the money will be part of the full payment. In case you don't find the right car, you can request for the refund. 

If you have any questions or need assistance in car searching, please email help@auctionexport.com

2021-02-19

How to buy?

Step 1 – registration 

Step 2 – crediting your AuctionExport profile with the minimum initial deposit.
Your balance should be not less than $600. This money will be part of the full payment if you buy. If you don't buy, you can take it back from your profile at any time.

Step 3 – choosing your car.

Step 4 – finalizing your purchase.
Once your car has been reserved for you, you get the invoice which will include the car's price, shipping and other charges. We must receive the difference between the invoice and your deposit within 3 days.

Step 5 –  paying outstanding balance for the car.

Step 6 – picking up your car at the port in your country in 45-60 days.

We arrange the inland delivery and then the ocean shipping from the car's place to your country. 

Let us know if you have any questions:

help@auctionexport.com 📧 | 1-416-900-33-03 📞

 

2021-02-17

Vessel Tracking

Once you purchase a Car through AuctionExport, our Team will arrange the shipping to the port of your Destination. 

You can View the Location of your ship through your profile under the vehicle status tab.
You will receive a notification if this option becomes available for your vehicle, after it has been delivered to the exit port.

Read more by the link > https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping

Let us know if you have any questions: shipping@auctionexport.com

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion