សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2020-07-08

5 Easy Steps to Purchase Your Car

Dear Clients,

We can describe the buying process in 5 steps: 

Step 1 – registration > https://www.auctionexport.com/en/Profile/Register
Step 2 – crediting your AuctionExport profile with the minimum initial deposit > https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit
Your balance should be not less than $400. This money will be part of the full payment if you buy. If you don't buy, you can take it back from your profile at any time.
Step 3 – choosing your car.
Step 4 – finalizing your purchase.
Once your car has been reserved for you, you get the invoice which will include the car's price, shipping and other charges. We must receive the difference between the invoice and your deposit within 3 days.

Step 5 – picking up your car at the port in your country in 45-60 days. We arrange the inland delivery and then the ocean shipping from the car's place to your country. 

Read more here: https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy

Let us know if you have any questions: help@auctionexport.com 📧 | 1-416-900-33-03 📞

 

 

 

2020-07-06

11 major companies working on energy transition

Eleven industry majors including Carrefour Group, CMA CGM Group, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Michelin and Total have joined forces to develop the energy of the future.

The group's aim is to reduce emissions, fight global warming and protect biodiversity.

In view of the challenges facing the world, we must unite our strengths in order to accelerate the energy transition of the transport and logistics industry. I am delighted that 11 global corporations, leaders in their respective fields, have joined this initiative. CMA CGM will provide all its expertise and experience to this first large global multisectoral coalition, supported by the President of the French Republic, Emmanuel Macron. We are all fully mobilized to produce concrete short, medium-and-long-term solutions,” CMA CGM Group CEO Rodolphe Saade said.

The coalition was launched in 2019 during the French Maritime Economy Conference and is open to new members.

2020-07-02

Independence Day Holiday July 3rd, 2020!

Dear Clients, our office will be closed on Friday, July 3rd in observance of the USA Independence Day!

Regular Working hours will resume on Monday, July 6th, 2020.

Wishing you a safe and happy Independence Day!

2020-07-01

IT'S TIME TO DRIVE! OUR SUPER SUMMER SALE IS ON!🔥

Don't miss this great opportunity to save your money! Take advantage of our special deal: Buy any repo & Get extra 100$ OFF! 

REPOS are already posted with discounts and minimum fees. Nevertheless, we offer additional $100 off.

You don't want to miss it > https://www.auctionexport.com/cars/repo

Simply place an initial deposit and we will do all the work, including documentation, clearance at the exit port and car delivery. Here's a start > https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

TIME TO ACT FAST! YOUR DREAM CAR IS WAITING!

*Cannot be combined with other discounts and promo.

*Valid on purchases from July 1st - July 31st, 2020

Let us know if you have any questions: help@auctionexport.com 📧 | 1-416-900-33-03 

2020-06-30

GET A QUOTE FOR SHIPPING

AuctionExport helps to arrange shipping to almost any destination in the world. Approximate time of delivery is 45-60 days

The shipping price depends on different factors, such us: car's location, size, weight, condition. On each car's page you can find the Shipping Calculator that will facilitate you to get estimated cost of delivery.

In the Calculator you can get a price for Ground delivery between states in the USA or Canada and ocean shipping price from the port in the USA to the port of your country. 

If you have selected a car you're interested to purchase, we recommend to contact our Shipping Department via email shipping@auctionexport.com to get exact cost of transportation. Simply specify the LINK or LOT# or VIN# and port of destination and request a quote by email. 

 

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion