សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com
  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ទូទៅ
ជំហានទី 1: ការចុះឈ្មោះ
ជំហានទី 2: ការដាក់ប្រាក់តម្កល់
ជំហានទី 3: ដំណើរការជាវ (ទិញ)
ជំហានទី 4: ការទូទាត់ប្រាក់
ជំហានទី 5: គមនាគមន៍ និងការដឹកជញ្ជូន
តម្លៃ
សំណួរសួរញឹកញាប់
ដំបូន្មានសុវត្ថិភាព
កម្រិតសមាជិកភាព
ជំហានទី 2: ការដាក់ប្រាក់តម្កល់
ដើម្បីប្រើ "ទិញឥឡូវ" ឬ "ដេញថ្លៃ" អ្នកត្រូវតែដាក់ប្រាក់តម្កល់ក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ ចំនួនប្រាក់តម្កល់អប្បបរមាគឺ $600 ឬ 10%​ នៃ​ទំហំ "ដេញថ្លៃ/ទិញឥឡូវ"។

ដើម្បីចូលរួមក្នុង ការដេញថ្លៃផ្ទាល់BIDGoLive អ្នកត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ ចំនួនប្រាក់តម្កល់អប្បបរមាគឺ $1000 ឬ 15% នៃ​ទំហំដេញថ្លៃ។

យើងទាមទារ​ប្រាក់តម្កល់​ដើម្បីធានាថាអ្នក​ "ដេញថ្លៃ" ឬ "ទិញឥឡូវ" ដោយស្មោះត្រង់និងពិតប្រាកដ។

អ្នកអាចដាក់ប្រាក់តម្កល់នៅក្នុងផ្នែក "ហិរញ្ញវត្ថុ| នៃទំព័រ "ទម្រង់" ដោយចុចលើ "ធ្វើការទូទាត់ប្រាក់" និងជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រទូទាត់ប្រាក់។ ការដាក់ប្រាក់តម្កល់អាចធ្វើបានតាមរយៈ Skrill។ បើក្នុងហេតុផលណាមួយ អ្នកមិនចង់ប្រើ Skrill អ្នកអាចផ្ញើប្រាក់តាមធនាគារបាន។ អ្នកអាចស្វែងរកសេចក្តីណែនាំ​អំពីការផ្ញើប្រាក់តាមធនាគារ​របស់ធនាការយើង​នៅក្នុង​ទម្រង់អ្នកប្រើរបស់អ្នក ឬ​ដោយ​ស្នើ​តាមអ៊ីមែល (accounting@auctionexport.com)

សូមសរសេរឈ្មោះ និង​លេខឈ្មួញ​របស់អ្នកនៅក្នុង​សេចក្តីពិពណ៌នា​​នៅពេល​ផ្ញើប្រាក់តម្កល់ ដូច្នេះយើងអាច​បញ្ចូលវាក្នុងគណនីរបស់អ្នកបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

ការផ្ញើប្រាក់តាមធនាគារទាំងអស់ អាចសងវិញបានតាមសំណើរបស់អ្នក។ នៅក្នុងទំព័រ "ទម្រង់" របស់អ្នក ផ្នែកខាងស្តាំខាងក្រោម អ្នកនឹងឃើញតំណភ្ជាប់ "សងប្រាក់វិញ" សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ និងធ្វើតាមការណែនាំ​ ដូច្នេះយើងអាច​ដំណើរការ​សងប្រាក់អ្នកវិញបាន។ ពេលវេលាផ្ទេរប្រាក់​សម្រាប់ការផ្ញើប្រាក់តាមធនាគារ​គឺ 5-7 ថ្ងៃធ្វើការ។ សូមចំណាំថា​យើងនឹង​ដកថ្លៃផ្ញើតាមធនាគារ​ដែលមិនច្រើនជាង 50$ ឡើយក្នុងការសងប្រាក់ម្តង​តាម​ការផ្ញើតាមធនាគារ។ ប្រតិបត្តិការតាមកាតឥណទានទាំងអស់ នឹង​ត្រូវបានសង​ក្នុងរយៈពេល 5 ថ្ងៃធ្វើការ​តាមសំណើរបស់អតិថិជន។ នៅក្នុងទំព័រ "ទម្រង់" របស់អ្នក ផ្នែកខាងស្តាំខាងក្រោម អ្នកនឹងឃើញតំណភ្ជាប់ "សងប្រាក់វិញ" សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ និងធ្វើតាមការណែនាំ ដូច្នេះយើងអាច​ដំណើរការសងប្រាក់អ្នកវិញបាន។ សូមចំណាំថាយើងនឹងដក $0.35 (35 សេន) +​3.8% នៃទំហំទឹកប្រាក់ជាថ្លៃប្រតិបត្តិការការសងប្រាក់សម្រាប់ការសងប្រាក់តាមកាតឥណទានម្តងៗ។

បើសិនជាការ "ដេញថ្លៃ" ឬ "ទិញឥឡូវ"​របស់អ្នកមិនបានជោគជ័យ ប្រាក់តម្កល់របស់អ្នកអាចប្រើសម្រាប់ការ "ដេញថ្លៃ/ទិញឥឡូវ" បន្ទាប់ ឬអាចសងប្រាក់វិញបានតាមសំណើរបស់អ្នក។
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion