សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com
  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ទូទៅ
ជំហានទី 1: ការចុះឈ្មោះ
ជំហានទី 2: ការដាក់ប្រាក់តម្កល់
ជំហានទី 3: ដំណើរការជាវ (ទិញ)
ជំហានទី 4: ការទូទាត់ប្រាក់
ជំហានទី 5: គមនាគមន៍ និងការដឹកជញ្ជូន
តម្លៃ
សំណួរសួរញឹកញាប់
ដំបូន្មានសុវត្ថិភាព
កម្រិតសមាជិកភាព
តម្លៃ
AuctionExport.com registration is free. However we charge $195 for each car priced AT $3000 or LESS and $295 for each car priced for MORE THAN $3000. We also charge $95 Documentation Fee; this fee includes express mail services of original title to your destination.

Late fees of $50 or 0.125% per day will be applied to all unpaid purchased cars. If we do not receive the payment or confirmation of the payment for 5 days after the purchase, your car will be relisted and a minimum fee of $600 or 10% from the bid amount will be charged and/or your car will be put up for sale and all the costs that will be applicable to a resale of the vehicle will be billed towards your deposit.

Please note that maximum deposit can be made by using Skrill or WorldPay only up to $2500, in case if your total Skrill or WorldPay deposit is higher than $2500 you will be charged transaction fee of 3.8%. Please note that the maximum Credit Card deposit should NOT exceed $2500.

Full payments for successful purchases must be sent by bank wire transfer. A bank fee of no more than $100 will apply to all bank wire refunds.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion