• មានការបញ្ជាក់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មមេពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដា
 • សមាជិកមួយនៅក្នុងការិយាល័យអាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរ
 • ចេញអាជ្ញាប័ណ្ណដោយ​ក្រុមប្រឹក្សាឧស្សាហកម្មយានយន្ត Ontario Motor ចាប់ពីឆ្នាំ 2006
 • ជាសមាជិកចុះបញ្ជីនៅក្នុងសមាគមឈ្មួញរថយន្តមួយទឹកនៃ Ontario
 • រក្សាការផ្ទេរប្រាក់របស់អ្នកឲ្យមានសុវត្ថិភាពជាមួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់យើង និង Skrill
បេសកកម្មរបស់ AuctionExport.com គឺធានាច្រកអាជីវកម្មសុវត្ថិភាព និងស្របច្បាប់​សម្រាប់រថយន្ត​មកពីអាមេរិកខាងជើងទៅក្នុងទីផ្សារសកលលោក។ សូម​មើលបញ្ជីសារតាំងផ្លូវច្បាប់របស់យើងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។
អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មមេ ធានាដល់អតិថិជនថា​ក្រុមហ៊ុនដែលពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយ​គឺជាក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ និងមានអាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវចេញដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដា។
ការិយាល័យអាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរ
(BBB) គឺជាអង្គភាពឥតលម្អៀងមួយដែលកំណត់ និងរក្សាស្តង់ដារខ្ពស់ដើម្បីឥរិយាបទអាជីវកម្មយុត្តិធម៌ និងស្មោះត្រង់។ អាជីវកម្មដែលទទួលបាន BBB ធ្វើការពិនិត្យគុណភាពស្ថានភាពអាជីវកម្ម​ដោយឯកភាព​តាមកិច្ចសន្យា និងគោរពតាមស្តង់ដារខ្ពស់​នៃ​ឥរិយាបទអាជីវកម្មប្រកបដោយក្រមសិលធម៌​របស់អង្គភាព។ BBB ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1992។ បច្ចុប្បន្ននេះមាន BBB ចំនួន 128 ដែលបម្រើសហគមន៍ផ្សេងៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា​ដោយធ្វើការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យ​អាជីវកម្មជាតិក្នុងស្រុក និងមនុស្សធម៌ប្រមាណជាង 3 លានស្ថាប័ន។
សូមធ្វើតាម ដើម្បីមើលទម្រង់ BBB របស់យើង
ស្តង់ដារ BBB ដើម្បីទំនុកចិត្ត
 • កសាងទំនុកចិត្ត
  បង្កើត និងរក្សានូវកំណត់ត្រាវិជ្ជមាននៅក្នុងទីផ្សារ។
 • រក្សាពាក្យសន្យា
  គោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងការតំណាងជាពាក្យសម្តីទាំងអស់។
 • ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយស្មោះត្រង់
  គោរពតាមស្តង់ដារផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងលក់ត្រឹមត្រូវ។
 • ឆ្លើយតបរហ៍សទាន់ចិត្ត
  ដោះស្រាយវិវាតក្នុងទីផ្សារយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងដោយត្រឹមត្រូវ។
 • និយាយការពិត
  បង្ហាញផលិតផល និងសេវាដោយស្មោះត្រង់ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការបង្ហាញច្បាស់លាស់ និងគ្រប់គ្រាន់​អំពីលក្ខខណ្ឌទាំងអស់។
 
 • ការពារភាពឯកជន
  ការពារទិន្នន័យទាំងឡាយដែលបានប្រមូលប្រឆាំងនឹងការរក្សាទុកមិនត្រឹមត្រូវ និងការបោកប្រាស់, ប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនតែនៅពេលដែលចាំបាច់, និងគោរពចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់​ទៅលើការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់ពួកគេ។
 • មានតម្លាភាព
  កំណត់ពីធម្មជាតិ ទីតាំង និងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអាជីវកម្មដោយបើកចំហរ និងបង្ហាញ​គ្រប់គោលការណ៍ ការធានា និងនីតិវិធីទាំងអស់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលមានឥទ្ធិពលលើការសម្រេចចិត្តទិញរបស់អតិថិជន។
 • មានសុចរិតភាព
  ដោះស្រាយលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាជីវកម្ម ប្រតិបត្តិការក្នុងទីផ្សារទាំងអស់ និងប្តេជ្ញាចិត្តរក្សាសេចក្តីសុចរិត។
ក្រុមប្រឹក្សាឧស្សាហកម្មយានយន្ត Ontario Motor

(OMVIC) ទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងច្បាប់​ឈ្មួញយានយន្ត​ម៉ាស៊ីនរបស់ Ontario។
សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ដើម្បីមើលច្បាប់​យានយន្តម៉ាស៊ីនរបស់ Ontario -
អំណាចរបស់យើងគឺរក្សាទីផ្សារត្រឹមត្រូវ សុវត្ថិភាព និងមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នៅក្នុង Ontario ដោយការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ តាមរយៈ​ការលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈឧស្សាហកម្ម និងធានាបាននូវការប្រកួតប្រជែងត្រឹមត្រូវ ស្មោះត្រង់ និងបើកចំហរសម្រាប់ឈ្មួញ​យានយន្តម៉ាស៊ីនដែលបានចុះឈ្មោះ។
សមាគមឈ្មួញរថយន្តមួយទឹកនៃ Ontario
UCDA ស្ថិតក្នុងកិច្ចសន្យាទៀងទាត់ជាមួយនាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាល សហព័ន្ធ និង​ថ្នាក់ខេត្តជាច្រើន​ ដែលមានឥទ្ធិពលលើឈ្មួញ។ ស្ថាប័ននេះរក្សាទំនាក់ទំនងការងារជិតស្និតជាមួយក្រសួងទំនាក់ទំនងអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាណិជ្ជកម្ម និង OMVIC, ក្រុមប្រឹក្សាឧស្សាហកម្មយានយន្ត Ontario Motor ​ដែលគ្រប់គ្រងលើឧស្សាហកម្មនេះ។ ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ UCDA សហការជាមួយ NIADA ដែលផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន និងគំនិតដោយសេរីទៅលើបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ដល់ឈ្មួញយានយន្តមួយទឹកនៅក្នុងអាមេរិកខាងជើង។ សារព័ត៌មាន​បានទទួលស្គាល់​ពីតួនាទីរបស់​សមាគម​ថាជាក្រុមនាំពាក្យសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម ហើយ UCDA ជាប់កិច្ចសន្យាជាទៀងទាត់ជាមួយដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់លើបញ្ហានេះ។ UCDA ប្រមូល និងផ្សព្វផ្សាយ​ស្ថិតិឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ​ទៅកាន់សារព័ត៌មាន រដ្ឋាភិបាល និងក្រុមដែលចាប់អារម្មណ៍ផ្សេងទៀត។
Secured Payments

Auction Export ទទួលការទូទាត់ប្រាក់ដែលមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់យើង និងតាមរយៈ Skirll។ ការផ្ញើប្រាក់មកគណនីធនាគាររបស់យើងគឺមានសុវត្ថិភាព។ ប្រតិបត្តិការទាំងអស់របស់អ្នកត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយវិក័យប័ត្រ​មួយដែលជា​កិច្ចសន្យារវាង Auction Export និងអតិថិជន។ បើសិនជាអ្នកមានកាតឥណទានដែលមានសុពលភាព អ្នកអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បីដំណើរការការទូទាត់ប្រាក់បាន Skrill សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ដើម្បីស្វែងយល់ថាការទូទាត់ប្រាក់របស់អ្នកមានសុវត្ថិភាព 100% ជាមួយ Skrill យ៉ាងដូចម្តេច។

 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion