វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

752 reviews


Nigeria    Mr. Olugbenga
2020-03-31 8:23 ព្រឹក
I started buying from Auction export in 2014 and I have bought 16 cars.
Trustworthiness. ✅ Good service. ✅

Iraq    Mr. Alsodany
2020-03-30 3:51 ព្រឹក
Excellent location I recommend everyone to buy from


Nigeria    Mr. Jimoh
2020-03-26 13:41 ល្ងាច
The Agent was response and provide necessary information required.


Mr. Murtada
2020-03-25 14:44 ល្ងាច
I recommend buying cars from this auction because it's safe
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion