វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

905 reviews


Nigeria    REAL NELGLOBAL
2022-12-19 19:17 ល្ងាច
The service I got was good. My Agent, David Green did a wonderful job. Am glad to inform you that I took delivery of my 2016 toyota 4runner yesterday.
Thank you for all you did to make this a reality.
God bless you greatly.

Bulgaria    Yavor Tsekov Velev
2022-10-02 12:20 ល្ងាច
Very good work team . .

Nigeria    Mathew Toyi
2022-09-17 6:53 ព្រឹក
I Want to sincerely thank you for your services you render to me i also want to thank you for the highlander limited 2013 that was delivered to nigeria port successfully and i received it successfully as well it really nice patronizing your good and services to us and i will also patronize your services to other of my business partners.
Thank you and God bless you tremendously

United Arab Emirates    Rashed Alzaabi
2022-09-04 9:55 ព្រឹក
excellent job and i would like to thank mr sam for his help with everything.

Ghana    Samuel Dadzie Owuraku
2022-09-03 22:22 ល្ងាច
As matter of fact your agents to me they are super, their human relations are superb.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion