វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

712 reviews


Spain    Mrs Susan
2019-12-02 5:20 ព្រឹក
A very complex procedure for a first timer but staff were on hand any time of day or night to answer questions or put us in touch with the right person with endless patience and super polite. Would reccomend hughly

Nigeria    Mr. Oludare
2019-12-02 5:13 ព្រឹក
Your overall response to mail and phone call is excellent. Staffs are friendly

Nigeria    Mr. Chris
2019-11-27 6:47 ព្រឹក
Hello AE
Want to inform you that I have received my car Land Rover I do appreciate auction export for the successful transaction you will hear from me soon for another purchase.
Thank you

Ukraine    Mrs. Oksana
2019-11-26 8:28 ព្រឹក
Спасибо Вашей компании,а конкретнее Вашим сотрудникам Линде, Кейси и Andrew за ответы.А за Линду отдельное спасибо!
Так держать!

Nigeria    Mr. Joseph
2019-11-12 3:31 ព្រឹក
Dear team,
This is to inform you that vehicle 2013 MERCEDES BENZ GL has been received in good condition. Looking forward to do more business with you.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion