វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

596 reviews


Nigeria    Mr. OLAWUNI
2018-12-14 4:48 ព្រឹក
Your service was excellent and I love your custom care,they did a very beautiful job.. The only issues is the time different of delivery is too long..sometime i got discouraged. pls work on that because the two month of waiting is too much.thanks

Angola    Mr. Cruz
2018-12-12 9:33 ព្រឹក
Very good much profissional im happy Twith service i hope work again with u guys

United States    Mme Jean-Marie
2018-12-10 8:57 ព្រឹក
First I was a bit scared for my first transaction with this company. Then I was amazed by the professionalism of

Nigeria    Mr. Abdullahi
2018-12-07 10:29 ព្រឹក
It really amazing for first time i have experience buying a car from America, your system of notifying the process from buying to the last destination is excellent.

Ukraine    Mr. Kirill
2018-12-07 8:44 ព្រឹក
I was working with Eliot Hill. His advices was very important and helpful! I am very thankful to him, Kseniya B., Robert Lee, Victoria Mitchell and all stuff.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion