វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

722 reviews


Nigeria    Mr. Solomon
2020-01-23 4:33 ព្រឹក
Nice and easy to conclude my transaction

Bulgaria    Mr. Boris
2020-01-23 4:30 ព្រឹក
Everyone from the team was very kindly.

Nigeria    Mr. Lateef
2020-01-23 4:21 ព្រឹក
All the agents that attended to me during my transaction were good, I didn't experience anything not satisfied.they were trust worthy.

Ghana    Mr. Gilbert
2020-01-23 4:08 ព្រឹក
Agents took their time to carry me through the various stages. Support and response to my mails were prompt

Ghana    Mr. Victor
2020-01-22 10:12 ព្រឹក
Dear Daniella,
Once again many thanks for your assistance in purchasing Toyota RAV 4 three days ago.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion