វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

901 reviews


Nigeria    Mathew Toyi
2022-09-17 6:53 ព្រឹក
I Want to sincerely thank you for your services you render to me i also want to thank you for the highlander limited 2013 that was delivered to nigeria port successfully and i received it successfully as well it really nice patronizing your good and services to us and i will also patronize your services to other of my business partners.
Thank you and God bless you tremendously

Nigeria    Joel Daniel
2022-08-12 8:31 ព្រឹក
Am so grateful and happy with the service, it was stress free, no lies, I can confidently introduce to friends and families. I appreciate Lisa, she was the one I started with and she recommended the one I bought. I also thank Rachel and Sophie for their support. My recommendation to auction export is to some times give the customers an option of fixing whatever damage on the car right there if possible before sending to its final destination. Regards Joel Daniel

United Arab Emirates    ABDULLA ALZAABI
2022-05-17 18:12 ល្ងាច
Appreciate your kind efforts Mr. David through those [bidding] attempts. You have been very supportive


Ghana    Miriam Obo-Anderson
2022-05-09 13:15 ល្ងាច
A very good service. Agent was helpful in identifying the car and to auction on my behalf. Regularly updating me

Nigeria    Amos Ayodele
2022-03-26 8:53 ព្រឹក
I am very much satisfied.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion