វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

684 reviews


Cambodia    Mr. SOTHEARAK
2019-08-08 10:45 ព្រឹក
They helped me a lot for my first time in this action.

Nigeria    Mr. Jameel
2019-08-08 4:46 ព្រឹក
I am pleased to inform you that I have received the package One Nissan Murano.
Looking forward to purchase from Auction Export.

Ghana    Mr. Isaac
2019-08-07 14:28 ល្ងាច
I write to express my heartfelt appreciation to you all for working tirelessly to ensure that i bought my first car from Auction export with ease, and to officially inform you that i have since 11th July 2019, cleared my car from the port, fixed the minor faults, and currently enjoying the drive. God bless you all and looking forward to doing business with you again soon

Mr. Manuel
2019-07-31 8:39 ព្រឹក
Excelente servicio, siempre dispuestos a ayudarte y resolverte cualquier duda.

Mr. Giovanni
2019-07-19 5:19 ព្រឹក
Excelente sitio para comprar todo tipo de autos, nítidos y a buen precio.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion