វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

869 reviews


Ghana    BRIGHT GYABAAH
2021-07-28 2:56 ព្រឹក
All the staff who sent emails are very good and really appreciate them especially Lisa. Very polite and answer all questions

Kuwait    Mr. Sunday
2021-07-19 10:25 ព្រឹក
My car (2012 Toyota RAV4 SPORT) that I bought through AuctionExport has been delivered. The experience was pleasant and above all many testisfied that the car was a perfect choice and is clean and neat. Thanks and God bless.

Ghana    Mr. Nawaratu
2021-07-16 12:43 ល្ងាច
This is my first time of buying a car from you. I really enjoy your services. Your representatives are good, Am so excited. Thank you very much. Am so grateful. Auctionexport.com you are number one. Wow, the agent was friendly, he was there for me, he did everything to make sure I didn't face any challenge in clearing my car. The agent is the best to work with. Am happy to be associated with an agent like this. Thank you Auction.

Ghana    Mr. Ernest
2021-07-12 10:48 ព្រឹក
You guys are the best

Norway    Mr. Morten
2021-07-11 9:36 ព្រឹក
Everything outstanding
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion