វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

622 reviews


Nigeria    Mr. Simon
2019-02-20 8:07 ព្រឹក
This is to officially thank all the Auction Export Team
For the wonderful work done. And to Acknowledge we have received item shipped. We are looking forward to this continues mutual understanding

Nigeria    Mr. Moses
2019-02-19 5:33 ព្រឹក
All processes were seemless and d experience was fantastic, i did not use any agent but your staff at the sales office were very helpful. thanks for operating a business we can easily trust.

Nigeria    Mr. Summers
2019-02-14 4:57 ព្រឹក
All my experience with auction export and their agents were awesome....I am looking forward to doing more business with your company...

Ukraine    Mr. Roman
2019-02-05 8:04 ព្រឹក
Добрый день Даниэлла! Хочу Вас поблагодарить за хорошо слаженную работу, понимание и умение в подборе авто. Вы настоящий профессионал.

Sierra Leone    Mr. Abukari
2019-02-05 3:25 ព្រឹក
Satisfactory service its just that it takes more time to deliver to port of destination. Besides that every thing is ok.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion