វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

700 reviews


Hong Kong    Mr. Godfred
2019-10-14 7:24 ព្រឹក
Hi Linda
I hope you’re well. Wanted to let you know that I received my 2014 Hyundai Sonata and have made the minor changes. The car is really beautiful. Thanks for your tremendous help throughout the purchase process.

Ukraine    Mr. Volodymyr
2019-10-10 6:11 ព្រឹក
Благодарю Кейси за отличную работу

Ghana    Mr. Bright
2019-10-10 6:08 ព្រឹក
Auction export is the business everybody should trust, they are reliable and excellent job. No promised and failed

Nigeria    Mr. Godsent
2019-10-10 6:06 ព្រឹក
The service was extraordinarily..i was worth it although my vehicle took more that 3 months to get to the destination port. I was adequately informed and carried along.

Nigeria    Mr. Peter
2019-10-10 6:02 ព្រឹក
You are trustworthy organizing company .keep it up.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion