វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

854 reviews


Ghana    Mr. Pius
2021-05-01 9:05 ព្រឹក
My agent is extremely efficient. She is the best.

Poland    Mr. Stanislav
2021-04-29 9:35 ព្រឹក
Bardzo prosty zakup ulubionego auta

Nigeria    Mr. Yinka
2021-04-23 5:32 ព្រឹក
My first time at Auction Export. My experience was great and all the member of staff was very helpful at all the stages right from the purchase stage to the shipping, Thank you all for making my experience a good one.

Nigeria    Mr. Moses
2021-04-20 22:48 ល្ងាច
All thanks to you guys, i like to sees this medium to tell u I have received the 2010 toyota highlander in my local port, now ready to do more business with you.

Ghana    Mr. Addo
2021-04-19 16:04 ល្ងាច
Good customer service
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion