វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

834 reviews


Ukraine    Mr. Kharyton
2020-11-15 6:05 ព្រឹក
Благодарю за работу!

Nigeria    Mr. Oyebola
2020-11-13 11:41 ព្រឹក
The agent was very helpful and gave reasonable advice.


Japan    Mr. Sorizo
2020-11-02 17:08 ល្ងាច
I have received the car, thank you very much for your services, I think I will buy again from you.

Nigeria    Mrs. Katherin
2020-10-30 14:20 ល្ងាច
The business is the best for you buying a car and Lilly is also good too


Benin    Mr. Azandegbe
2020-10-26 16:10 ល្ងាច
Very good experience with the marketing and transportation services,
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion