វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

821 reviews


Nigeria    Mr. Ikenna
2020-09-23 16:41 ល្ងាច
I give 5 stars to Auction export. The company is reliable as they helped me to buy my first car and it has arrived to me. Agents are professional, i was checking everything with my agents to not have troubles as a first buyer. Maybe i was lucky, but got bless you Auction export

Nigeria    Mr. Abdurrahman
2020-09-23 15:37 ល្ងាច
I am very happy for this company. I have imported a car from your site. I am very happy

Nigeria    Mr. Oludare
2020-09-22 5:58 ព្រឹក
The car is exactly what I saw in the picture. The staff were good listeners and professional. I experienced no problem throughout the transition.

Nigeria    Mr. Andrew
2020-09-22 5:49 ព្រឹក
Interesting, indeed excellent with innovative ideas at making services simpler to customers, one of which is the opening of dollar account with local banks to ease payments.

Nigeria    Mr. Kingsley
2020-09-15 10:15 ព្រឹក
The vehicle was delivered to my house today by the clearing agent.
Thanks once again for the service, very much appreciated.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion