វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

794 reviews


Ghana    Mr. KUDAH
2020-06-30 17:30 ល្ងាច
The agents were professional


Sweden    Mr. IGBOKWE
2020-06-30 16:34 ល្ងាច
Your services is okay.

Togo    Mr.HOUNGUE
2020-06-29 16:33 ល្ងាច
I thank all the members of the Auction Export team for the support you gave me throughout my purchasing process, now I believe in you and in your performance, my purchase was well made the car arrived at our port in perfect condition, thank you Anne, thank you David, thank you nick

Nigeria    Mr. OBIOHA
2020-06-28 16:27 ល្ងាច
Truly 'A Business You Can Trust'.... i have received my car in the same condition as was advertised. thanks to Xena and Nicholas you both are wonderful..

Nigeria    Mr. ABDULLAHI
2020-06-21 16:47 ល្ងាច
The service was good.

 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion