វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

909 reviews


Senegal    ABDOU KHADRE
2023-12-22 19:21 ល្ងាច
I would like to take this opportunity to thank Amine BI, Jane who helped and motivated me a lot as well as the entire auction export team. I am really satisfied to have made my first purchase with you.
Thank you to the entire Auction export team for your efficiency.

Senegal    YOUSSOUPHA DIAW
2023-11-10 5:07 ព្រឹក
Je rédige ces mots pour vous informer que j'ai réceptionné mon véhicule dans les conditions qu'il a été acquis. J'ai bien apprécié la procédure d'expédition même si un manquement a été constaté et que j'avais tenu à vous en faire part (au niveau de mon consignataire).Hormis cela, je ne me suis pas plaint de la collaboration. Par voie de conséquence, j'ai recommandé Auction Export a des amis car il y a le sérieux, la diligence mais surtout le professionnalisme tout au long de la procédure.

Nigeria    IDONGESIT MENDIE
2023-07-12 6:38 ព្រឹក
I am Idongesit Mendie and am currently enjoying my 2008 LAND ROVER I purchased.

Slovakia    MILAN RACKO
2023-04-05 17:40 ល្ងាច
Hi David, It is a pleasure for me to work with you. I was pleased with your quick responses to my requests. By my opinion you are an experienced consultant and you will give all the necessary care to the client.

Nigeria    REAL NELGLOBAL
2022-12-19 19:17 ល្ងាច
The service I got was good. My Agent, David Green did a wonderful job. Am glad to inform you that I took delivery of my 2016 toyota 4runner yesterday.
Thank you for all you did to make this a reality.
God bless you greatly.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion