វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

898 reviews


Ghana    Miriam Obo-Anderson
2022-05-09 13:15 ល្ងាច
A very good service. Agent was helpful in identifying the car and to auction on my behalf. Regularly updating me

Nigeria    Amos Ayodele
2022-03-26 8:53 ព្រឹក
I am very much satisfied.

Bulgaria    KRASIMIR KALCHEV
2022-03-01 6:41 ព្រឹក
To buy a car from Auction Exjport was so easy!Thank you!Ghana    IBRAHIM MUFTAUDEEN
2022-02-25 13:48 ល្ងាច
Business with Auction export was a pleasure. All departments exercised a high sense of professionalism throughout. Customer service was top notch and I will definitely look no further in my next purchase whenever it is. Mr David will never hesitate to inform me if there is any addition in stock for me to make my choice. I enjoyed every moment from day 1 till my vehicle got to Ghana. Big ups to auction export

Ghana    RON CHIARELLI
2022-02-24 8:06 ព្រឹក
Your services are good
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion