វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

648 reviews


Nigeria    Mr. Jerry
2019-06-21 8:38 ព្រឹក
Hello Rachel and all!
I received the Highlander from my clearing agent today.
In all honesty, the vehicle was in perfect shape the way it was before I bought it.
Also I'm glad to know you'll soon open an office at Apapa Lagos, which I have just registered to celebrate with you guys. Its nice doing business with auction export.

Macedonia    Mr. George
2019-06-07 4:36 ព្រឹក
Great service...Very professional...

Nigeria    Mr. Ismaila
2019-06-03 10:13 ព្រឹក
Dear Daniella, I hope this email finds you well. I want to thank you most sincerely for your help and professionalism in handling all my car purchases. You may be aware that I became active on the Auction Export site March this year after registering long time ago. Within the last 3 months of my activity I have bought 6 cars and I have been making plans for more.

Guatemala    Mr. Antoni
2019-06-03 8:10 ព្រឹក
real good

Nigeria    Mr. Akinlolu
2019-06-03 8:05 ព្រឹក
Excellent customer services from sourcing to shipping.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion