វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

635 reviews


Ghana    Mr. Effah
2019-04-10 8:23 ព្រឹក
The experience was awesome ... the car was beyond what I expected the interior alone delm ...it was great Thank you

Ukraine    Mr. Roman
2019-04-10 6:41 ព្រឹក
Кейси, одна из лучших ваших агентов, профессионал. Благодарю за содействие.

Nigeria    Mr. Samuel
2019-04-08 9:58 ព្រឹក
This is to notify you that i have received my 2006 Highlander in Good condition.
I thank you Olga for the special effort taken to make sure i received the Remote Key, Jack, Manuals, Spare Tyre, etc

Nigeria    Mr. Prince
2019-04-05 9:29 ព្រឹក
Original bill of lading of my toyota sienna 99 received this morning.
Is my pleasure doing business with auction export.

Nigeria    Mr. Jones
2019-04-04 6:23 ព្រឹក
Thanks for your support have receive papers related to the earlier cars I purchased from auction export. Am very grateful. I look forward doing more business with your company.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion