វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

907 reviews


Nigeria    IDONGESIT MENDIE
2023-07-12 6:38 ព្រឹក
I am Idongesit Mendie and am currently enjoying my 2008 LAND ROVER I purchased.

Slovakia    MILAN RACKO
2023-04-05 17:40 ល្ងាច
Hi David, It is a pleasure for me to work with you. I was pleased with your quick responses to my requests. By my opinion you are an experienced consultant and you will give all the necessary care to the client.

Nigeria    REAL NELGLOBAL
2022-12-19 19:17 ល្ងាច
The service I got was good. My Agent, David Green did a wonderful job. Am glad to inform you that I took delivery of my 2016 toyota 4runner yesterday.
Thank you for all you did to make this a reality.
God bless you greatly.

Bulgaria    Yavor Tsekov Velev
2022-10-02 12:20 ល្ងាច
Very good work team . .

Nigeria    Mathew Toyi
2022-09-17 6:53 ព្រឹក
I Want to sincerely thank you for your services you render to me i also want to thank you for the highlander limited 2013 that was delivered to nigeria port successfully and i received it successfully as well it really nice patronizing your good and services to us and i will also patronize your services to other of my business partners.
Thank you and God bless you tremendously
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion