វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

907 reviews


United Arab Emirates    Rashed Alzaabi
2022-09-04 9:55 ព្រឹក
excellent job and i would like to thank mr sam for his help with everything.

Ghana    Samuel Dadzie Owuraku
2022-09-03 22:22 ល្ងាច
As matter of fact your agents to me they are super, their human relations are superb.

Nigeria    Joel Daniel
2022-08-12 8:31 ព្រឹក
Am so grateful and happy with the service, it was stress free, no lies, I can confidently introduce to friends and families. I appreciate Lisa, she was the one I started with and she recommended the one I bought. I also thank Rachel and Sophie for their support. My recommendation to auction export is to some times give the customers an option of fixing whatever damage on the car right there if possible before sending to its final destination. Regards Joel Daniel

United Arab Emirates    ABDULLA ALZAABI
2022-05-17 18:12 ល្ងាច
Appreciate your kind efforts Mr. David through those [bidding] attempts. You have been very supportive


Ghana    Miriam Obo-Anderson
2022-05-09 13:15 ល្ងាច
A very good service. Agent was helpful in identifying the car and to auction on my behalf. Regularly updating me
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion