វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

730 reviews


Nigeria    Mr. Labaran
2020-02-18 7:03 ព្រឹក
Yes I so much appreciate your services, but am very much pleased with your constant update will the car is on shipping process.

Ghana    Mr. Justice
2020-02-05 14:48 ល្ងាច
Hello Victoria
I like to inform you that the vehicle has arrived and customs clearing is on going.
I'm grateful for assistance.

Ukraine    Mr. Artem
2020-01-27 10:58 ព្រឹក
Everything was fast and smooth, shipping and sales departments assisted well and replied all the questions that were asked. Services that I received were on a high side! Thinking about buying one more car with Auctionexport shortly.

Nigeria    Mr. Solomon
2020-01-23 4:33 ព្រឹក
Nice and easy to conclude my transaction

Bulgaria    Mr. Boris
2020-01-23 4:30 ព្រឹក
Everyone from the team was very kindly.
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion