វិវេចនាអតិថិជន
វិវេចនាជាវីដេអូ

នេះគឺជាវិវេចនា និងការលើកសរសើរមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ ដែលអាចរកបាននៅលើទំព័រ
Facebook របស់យើង​នៅ www.facebook.com/auctionexport

817 reviews


United Kingdom    Mr. Olatunbosun
2020-08-23 2:22 ព្រឹក
I will surely recommend auctionexport to people cos the company is trustworthy and reliable..

Ghana    Mr. Cyril
2020-08-15 10:46 ព្រឹក
The Agent was very helpful throughout the process. Service delivery and communication was spot on. Would definitely use the service again for my next purchase.

Nigeria    Mr. Peter
2020-08-03 7:42 ព្រឹក
You are the best. Keep it up!

Ukraine    Mrs. Anna
2020-07-30 8:28 ព្រឹក
Everything is good and on time

Ghana    Mr. Solomon
2020-07-27 15:44 ល្ងាច
very nice to work with
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion