សូមចំណាំថា​កំពង់ផែអាមេរិក​បានផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន​ទាក់ទងនឹង​យានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។ សូម​ចំណាំថា​ Auction Export នឹងប្រើការដឹកជញ្ជូនតាមកុងតឺន័រសម្រាប់យានយន្តខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាចបើកបរបាន ដែលត្រូវលើក និងត្រូវទៅអាហ្រ្វិកខាងលិច។ យានយន្តដែលអាចបើកបរនិងគ្មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នឹងត្រូវដឹកតាម RORO ដូចធម្មតា រីឯយានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងមិនមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ​នឹងត្រូវទទួលដោយ RORO TOWABLE។ កំពង់ផែទិសដៅនឹងនៅតែដូចគ្នានឹងកំពង់ផែ Tincan សម្រាប់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា និងកំពង់ផែតេម៉ាសម្រាប់​ប្រទេសហ្គាណា។
ដំណើរការនាំចូល
ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ
ការដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រ៖ យានយន្តរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រគល់ដល់​ឃ្លាំងរបស់ Auction Export នៅ​ NJ, GA, TX, CA ឬ​សម្រាប់ទំនិញកាណាដា​នៅ តូរ៉ុនតូ, ON., Montreal qC.។ កុងតឺន័រទំហំ 40 ហ្វីតអាចផ្ទុកយានយន្តរហូតដល់ 5 គ្រឿង ហើយបើអ្នកដឹកញ្ជូនកុងតឺន័រពេញ នោះកុងតឺន័រនឹងត្រូវបានផ្ទុក​ពេល​យានយន្តមកដល់​ឃ្លាំង។ អ្នក​នឹង​ទទួលបាន​លេខកុងតឺន័រ​ដេលអ្នកអាចប្រើដើម្បី​ទទួលបាន​ទីតាំងរបស់ទំនិញអ្នក។​ បើអ្នក​ដឹកជញ្ជូនយានយន្តតែមួយ នោះវានឹងត្រូវបង្រួមជាមួយ​កុងតឺន័រមួយ​ជាមួយ​យានយន្តផ្សេងទៀត និង​អាចផ្ទុក​នៅពេល​យានយន្តទាំងអស់​មកដល់​ឃ្លាំង។ នៅពេល​កុងតឺន័រត្រូវបានផ្ទុក​ វានឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកំពង់ផែ និង​ផ្ទុកឡើងលើ​នាវានៅសប្តាហ៍បន្ទាប់។

RORO: ​យានយន្តរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រគល់ដោយផ្ទាល់ដល់​កំពង់ផែចេញនៅ NJ, MD< GA, FL, TX, CA ឬ Halifax Nova Scotia សម្រាប់ទំនិញកាណាដា។ នៅពេលយានយន្តទៅដល់កំពង់ផែ ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ/លិខិតម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ និងឯកសារអមផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវដាក់ជូនទៅគយសហរដ្ឋអាមេរិក។ សូមចំណំាថា​គយ NJ ត្រូវបានដាក់បន្ទុកលើសដោយសារ​មានបរិមាណខ្ពស់ពេក ដូច្នេះការពន្យាពេលមិនមែនជារឿងប្លែកនោះឡើយ។ យានយន្តនេះនឹងត្រូវផ្ទុកទៅក្នុង​នាវាបន្ទាប់ជាមួយ​ចន្លោះផ្ទុកទំនិញទំនេរ។

នេហ្ស៊ីរីយ៉ា៖ យានយន្ត RORO ភាគច្រើនទៅប្រទេសនីហ្ស៊ីរីយ៉ា​ត្រូវបាន​ដឹកជញ្ជូនជាមួយ Grimaldi/ACL។ Grimaldi មានគោលការណ៍មកមុនបានមុន ហើយវាមិនមានអ្វីប្លែកឡើយ​ដែល​យានយន្តអាចខកជើងនាវាដោយសារមានរថយន្តនៅតម្រង់ជួរចាំនៅកំពុងផែ។ អតិថិជននីហ្សេរីយ៉ារបស់យើង​ចូលចិត្តប្រើ Grimaldi ដោយសារ​វាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងងាយស្រួលទទួលយានយន្ត​នៅ Lagos ដោយសារ Grimaldi មាន​ទីលានខ្លួនឯង។
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion