សូមចំណាំថា​កំពង់ផែអាមេរិក​បានផ្លាស់ប្តូរបទបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួន​ទាក់ទងនឹង​យានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ។ សូម​ចំណាំថា​ Auction Export នឹងប្រើការដឹកជញ្ជូនតាមកុងតឺន័រសម្រាប់យានយន្តខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ មិនអាចបើកបរបាន ដែលត្រូវលើក និងត្រូវទៅអាហ្រ្វិកខាងលិច។ យានយន្តដែលអាចបើកបរនិងគ្មានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់នឹងត្រូវដឹកតាម RORO ដូចធម្មតា រីឯយានយន្តមិនអាចបើកបរបាន និងមិនមានការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរ​នឹងត្រូវទទួលដោយ RORO TOWABLE។ កំពង់ផែទិសដៅនឹងនៅតែដូចគ្នានឹងកំពង់ផែ Tincan សម្រាប់ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា និងកំពង់ផែតេម៉ាសម្រាប់​ប្រទេសហ្គាណា។
ដំណើរការនាំចូល
ដំណើរការនាំចូល

មានជម្រើសមួយចំនួន​ដើម្បី​ដឹកជញ្ជូន​យានយន្តរបស់អ្នក​ទៅប្រទេស​ហ្គាណា។ ទៅជាយ៉ាងណា​អតិថិជនចូលចិត្ត RORO និងសេវាកុងតឺន័រ។ មិនថាជម្រើសមួយណាត្រូវបានជ្រើសនោះទេ មានជំហានមួយចំនួនដែលអ្នកត្រូវដឹង។ ខាងក្រោមនេះគឺជាជំហានសំខាន់ៗដេលអាចជួយអ្នក​នៅក្នុងការនាំយានយន្តរបស់អ្នកចូល។

RORO
លាក់ព័ត៌មានលម្អិត
3 ជំហាន ដើម្បីយកយានយន្តរបស់អ្នក
ពីកំពុងផែនៅពេលវាទៅដល់​កំពង់ផែទិសដៅរបស់អ្នក
1
មុនពេលនាវាមកដល់ អ្នកគួរទាក់ទងភ្នាក់ងារ AuctionExport នៅក្នុងប្រទេសហ្គាណា​ដើម្បី​ទទួលបាន​ច្បាប់ចម្លង​នៃ HBL (អញ្ញតប័ត្រដឹកជញ្ជូន - view sample) ដើម្បី​ឲ្យពួកគេចាប់ផ្តើមដំណើរការឆ្លង។
2
នៅពេលពន្ធគយសម្រាប់រថយន្តត្រូវបានបង់រួច អ្នកអាចបន្តទៅភ្នាក់ងារឆ្លងរបស់យើងដើម្បីបង់ថ្លៃចំាបាច់ដើម្បីទទួលបានការបញ្ចេញយានយន្ត។ ថ្លៃទាំងនេះត្រូវបានបង់ជាមុនដោយភ្នាក់ងាររបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការងាយស្រួល។ ទោះជាយ៉ាងណាការបញ្ចេញទាំងអស់​ស្ថិតនៅជាមួយភ្នាក់ងារ រហូតដល់ថ្លៃចាំបាច់ទាំងអស់ត្រូវបានបង់ពេញដោយអតិថិជន។
3
បន្ទាប់មកអ្នកអាចទៅចំណតរថយន្ត និងទទួលយករថយន្តរបស់អ្នកពីអាជ្ញាធរ/គយកំពង់ផែបាន។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីគយ សូមស្វែងរកតំណភ្ជាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកខាងក្រោម។ សូមចំណាំថា AuctionExport មិនដោះស្រាយការឆ្លងគយនៅទិសដៅទេ ប៉ុន្តែភ្នាក់ងារឆ្លងគយ Auction Export អាចជួយអតិថិជនរបស់យើងជាមួយបញ្ហានេះបាន។
ព័ត៌មាននាវា RORO:
នៅពេលនាវាចត រថយន្តត្រូវបានដាក់ចុះ និងស្ថិតនៅកំពង់ផែរយៈពេល 1 ថ្ងៃ។
បន្ទាប់ពី 1 ថ្ងៃនៅកំពង់ផែ​ រថយន្តត្រូវបានយកទៅចំណតរថយន្តដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅកំពង់ផែចម្បង។ មកដល់ពេលនេះ អ្នក​គួរតែបានធ្វើតាម​ជំហាន 1-3 ដើម្បីចៀសវាង​តម្លៃយឺតយ៉ាវណាមួយ​ពី​អាជ្ញាធរកំពង់ផែ។
ទទួលយក HBL (អញ្ញតប័ត្រដឹកជញ្ជូន) ពីភ្នាក់ងារឆ្លងដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការឆ្លងគយ និង​បង់ពន្ធនាំចូលរបស់អ្នក។
នៅពេលបង់ពន្ធគយរួច ត្រូវទទួលយកការបញ្ចេញពីភ្នាក់ងារ។ បង់ថ្លៃផ្សេងៗដែលមាន។
នាវាមកដល់កំពង់ផែ។ រថយន្តស្ថិតនៅកំពង់ផែ 1 ថ្ងៃមុននឹងផ្លាស់ទីទៅចំណតរថយន្ត។
ជាមួយឯកសារបញ្ចេញពីភ្នាក់ងារ សូមបន្តទៅចំណតរថយន្តដើម្បី​យកយានយន្តរបស់អ្នកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ។
ការបង្រួមកុងតឺន័រ
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
3 ជំហាន ដើម្បីយកយានយន្តរបស់អ្នក
1
មុនពេលនាវាមកដល់ អ្នកគួរទាក់ទងភ្នាក់ងារ AuctionExport នៅក្នុងប្រទេសហ្គាណា​ដើម្បី​ទទួលបាន​ច្បាប់ចម្លង​នៃ HBL (អញ្ញតប័ត្រដឹកជញ្ជូន - view sample) ដើម្បី​ឲ្យពួកគេចាប់ផ្តើមដំណើរការឆ្លង និងបង់ថ្លៃពន្ធនាំចូលចាំបាច់ទាំងអស់។
2
នៅពេលអ្នកបង់ថ្លៃពន្ធនាំចូលរួច អ្នកត្រូវទាក់ទងភ្នាក់ងារឆ្លងរបស់ AuctionExport ដើម្បីបង់ថ្លៃក្នុងស្រុក​ដើម្បី​បញ្ចេញរថយន្ត និងយក​ឯកសារ​សំខាន់ៗ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នា ភ្នាក់ងារ AuctionExport ដែល​មាន​កម្មសិទ្ធិលើ OBL មេ (អញ្ញតប័ត្រដឹកជញ្ជូន) ឬ​ឯកសារបញ្ចេញ Telex សម្រាប់កុងតឺន័រ នឹងទៅកាន់​ខ្សែដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុក​ដើម្បី​បង់ថ្លៃបញ្ចេញកុងតឺន័រទាំងអស់ និង​ទទួលយក​ឯកសារ​បញ្ចេញ។ ភ្នាក់ងារ​នឹង​បន្តទៅ​កំពង់ផែ​ហ្គាណា និង​អាជ្ញាធរផែ (GPHA) ដើម្បីបងថ្លៃរៀបចំលើកុងតឺន័រ ដូច្នេះវាអាចបើកបាន ហើយរថយន្តអាចបញ្ចេញទៅម្ចាស់បាន។
3
ជាមួយឯកសារបញ្ចេញពីភ្នាក់ងារ AuctionExport អ្នកអាចទៅដេប៉ូកុងតឺន័រ Golden Jubilee ដើម្បី​យក​រថយន្តរបស់អ្នក។
ព័ត៌មាននាវាកុងតឺន័រ៖
កុងតឺន័រត្រូវបានបញ្ចេញនៅកំពង់ផែធំ។ 2-3 ថ្ងៃក្រោយ​​វា​ត្រូវយកចេញពីកំពង់ផែធំទៅ ដេប៉ូកុងតឺន័រ GOLDEN JUBILEE ដែលជាកន្លែងបើក និង​យករថយន្តចេញពីកុងតឺន័រនៅពេលធ្វើការបញ្ចេញរួច។ សូម​ពិនិត្យ​ជំហានមុនៗឡើងវិញ។
ទទួលយក HBL (អញ្ញតប័ត្រដឹកជញ្ជូន) ពីភ្នាក់ងារឆ្លងដើម្បីចាប់ផ្តើមដំណើរការឆ្លងគយ និង​បង់ពន្ធគយរបស់អ្នកសម្រាប់រថយន្ត។
នៅពេលពន្ធគយត្រូវបានបង់រួច សូមទៅយកឯកសារបញ្ចេញពីភ្នាក់ងារ។ និងបង់ថ្លៃដែលអាចមានផ្សេងៗ។
កុងតឺន័រត្រូវបានបញ្ចេញ និងយកទៅដេប៉ូកុងតឺន័រ Golden Jubilee។
ជាមួយឯកសារបញ្ចេញពីភ្នាក់ងារ សូមបន្តទៅដេប៉ូកុងតឺន័រដើម្បីយកយានយន្តរបស់អ្នកធ្វើការកម្មសិទ្ធិ។

នៅក្នុងជម្រើសដឹកជញ្ជូនទាំងពីរ​ អាជ្ញាធរកំពង់ផែចេញ "របាយការណ៍ស្ថានភាពរថយន្ត" នៅលើរថយន្តនីមួយៗសម្រាប់ឲ្យអ្នកដឹងពីស្ថានភាពដែលរថយន្តបានមកដល់ សម្រាប់ RORO នៅនាវា Ramp និងសម្រាប់កុងតឺន័រនៅពេលដែល​រថយន្តត្រូវបាន​យកចេញ​ពីកុងតឺន័រ។

សូមត្រួតពិនិត្យយានយន្តបន្ទាប់ពីអ្នកទៅយក។ បើសិនជាដោយសារហេតុផលណាមួយ​យានយន្តនឹងចាប់ផ្តើមដោយការខូចខាត សូមថតរូប​និងផ្ញើរបាយការណ៍ទៅភ្នាក់ងារ។ គេនឹងណែនាំពីរបៀបតវ៉ានៅក្នុងស្រុក។

សូមចំណាំថាដំណើរការនាំចូលចាប់ផ្តើមនៅពេលរថយន្តរបស់អ្នកត្រូវបានបង់ថ្លៃពេញទៅ AuctionExport ហើយវាបានមកដល់កំពង់ផែទិសដៅរបស់អ្នក។

បើសិនជាអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងតម្រូវការរបស់ប្រទេសហ្គាណាសម្រាបការនាំចូល សូមទំនាក់ទំនង shipping@auctionexport.com

ទូរសព្ទ៖ +1 416.900.3303 ext: 3

ម៉ោងធ្វើការ៖ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង 9.00 ព្រឹកដល់ 6.00 ល្ងាច EST (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាក)

 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion