ទម្រង់ពាក្យចុះឈ្មោះរបស់ឈ្មួញ Auction Export
លោកអ្នកត្រូវតែបំពេញទម្រង់ពាក្យជាភាសាអង់គ្លេស
*ដោយសារភាពមិនត្រូវគ្នានៃម៉ាស៊ីនបម្រើអ៊ីមែល យើងសូមណែនាំឲ្យអ្នកប្រើសេវាអ៊ីមែលចំនួន 3 សម្រាប់ចុះឈ្មោះ: YAHOO, GMAILHOTMAIL
បើអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ​ក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះ ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។
ជាលទ្ធផល លក្ខណៈពិសេសភាគច្រើនរបស់គេហទំព័រ​នឹងអាចឲ្យអ្នកប្រើបានទេ។
 
 
 
 
 
ធ្វើឲ្យប្រាកដថា​អ្នកកំណត់​ SPAM Filterឲ្យ​អនុញ្ញាត​អ៊ីមែលពី info@auctionexport.com។ អ្នកមិនចង់ឲ្យអ៊ីមែល AuctionExport របស់អ្នក​បាត់បង់ឡើយ។
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion