ការចុះឈ្មោះ
ចាប់ផ្តើមលក់ទូទាំងពិភពលោកនៅថ្ងៃនេះ!
លោកអ្នកត្រូវតែជាឈ្មួញដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

ខ្ញុំគឺជាឈ្មួញដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ហើយខ្ញុំចង់
ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរថយន្តរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ជាង 65 ប្រទេស
លោកអ្នកត្រូវតែជាអ្នកនាំចេញ

ខ្ញុំរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឬកាណាដា ហើយខ្ញុំចង់ទិញ
និងនាំចេញយានយន្តទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំ
ក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា។
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion