សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com
  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ទូទៅ
ជំហានទី 1: ការចុះឈ្មោះ
ជំហានទី 2: ការដាក់ប្រាក់តម្កល់
ជំហានទី 3: ដំណើរការជាវ (ទិញ)
ជំហានទី 4: ការទូទាត់ប្រាក់
ជំហានទី 5: គមនាគមន៍ និងការដឹកជញ្ជូន
តម្លៃ
សំណួរសួរញឹកញាប់
ដំបូន្មានសុវត្ថិភាព
កម្រិតសមាជិកភាព
កម្រិតសមាជិកភាព
តើកម្រិតសមាជិកភាពរបស់អ្នកត្រូវបានកំណត់យ៉ាងដូចម្តេច?
កម្រិតរបស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ដោយចំនួននៃការជាវជាបរិមាណដែលអ្នកបានធ្វើជាមួយ AuctionExport:
  • ការជាវបរិមាណ គឺជាការជាវដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ​គណនីអតិថិជនមួយ (ដូចគ្នា) និងត្រូវបានទូទាត់ប្រាក់ពេញលេញ។
ចំណុចចាំបាច់ក្នុងកម្រិតសមាជិកភាព ក្នុងឆ្នាំប្រតិទិន៖
កម្រិតសមាជិកភាព ចំនួនជាវចាំបាច់
ស៊ីលវ័រ ការជាវបរិមាណ 3
ហ្គោល ការជាវបរិមាណ 7
ប្លាទីនុម ការជាវបរិមាណ 10
របៀបរក្សាកម្រិតសមាជិកភាពរបស់អ្នក
នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ​នៃឆ្នាំនីមួយៗ យើងនឹងពិនិត្យ​កម្រិតសមាជិកភាពនិងការជាវបរិមាណរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 12 ខែមុន។ ដើម្បីរក្សាកម្រិតសមាជិកភាព អ្នកចាំបាច់ត្រូវមាន​ចំនួនជាវបរិមាណ​តាមការទាមទារ។
បើអ្នកមិនបានឈានដល់ចំណុចដែលបានទាមទារទេ​ កម្រិតសមាជិកភាពរបស់អ្នក​នឹងត្រូវបានបន្ថយ ឬ​បញ្ចប់តែម្តង។
សមាជិកស៊ីលវ័រ
លាក់ព័ត៌មានលម្អិត
ចាប់ពីពេលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះជាសមាជិកស៊ីលវ័រ អ្នកអាចរក និងចាយវាយប្រាក់រង្វាន់ជាមួយ AuctionExport។
លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយការជាវបន្ទាប់ និងរីករាយជាមួយសេវាបន្ថែមដែលមានសម្រាប់លោកអ្នក។ គ្រាន់តែប្រាប់ពីកម្រិតសមាជិកភាពរបស់អ្នកទៅភ្នាក់ងារលក់របស់យើងនៅពេលទិញរថយន្តគឺជាការស្រេច។
អត្ថប្រយោជន៍ស៊ីលវ័ររបស់អ្នក៖
ការបញ្ចុះតម្លៃ ស៊ីលវ័រ
Auto Inspection 10%
Financing 10%
Ocean insurance 10%
Any REPO car discount 100$
Vehicle History Reports 5
សមាជិកហ្គោល
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
សមាជិកប្លាទីនុម
បង្ហាញព័ត៌មានលម្អិត
* Certain conditions apply
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion