សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2024-03-25

Used car air conditioner diagnostics and tips - new post on our blog!

Have you often found yourself in a situation where the air conditioner in your used car does not work as you expected? Have custom solutions been made to ensure a comfortable atmosphere inside your vehicle? Now we offer you help in solving this problem.

Don't let a malfunctioning air conditioner get in the way of your travels. Visit our blog today to get all the information you need to ensure comfortable driving at any time of the year! >> auctionexportblog.com

2024-03-22

Save your search results to view them later

ADD TO MY WATCH LIST service allows you to save your search results and check on them later. 

Click ADD TO MY WATCH LIST button on any vehicle profile and car will be added to your WATCH LIST.

In order to check the cars in your WATCH LIST, go to the SERVICES section and choose WATCH LIST. 

https://www.auctionexport.com/en/Profile/Watch_List

Let us know if you have any questions: help@auctionexport.com 📧 | 1-416-900-33-03 📞

2024-03-20

How to buy?

Step 1 – registration 

Step 2 – crediting your AuctionExport profile with the minimum initial deposit.
Your balance should be not less than $600. This money will be part of the full payment if you buy. If you don't buy, you can take it back from your profile at any time.

Step 3 – choosing your car.

Step 4 – finalizing your purchase.
Once your car has been reserved for you, you get the invoice which will include the car's price, shipping and other charges. We must receive the difference between the invoice and your deposit within 3 days.

Step 5 –  paying outstanding balance for the car.

Step 6 – picking up your car at the port in your country in 45-60 days.

We arrange the inland delivery and then the ocean shipping from the car's place to your country. 

Let us know if you have any questions:

help@auctionexport.com 📧 | 1-416-900-33-03 📞

2024-03-18

We look at the pros and cons of buying a used car with an automatic or manual transmission!

When buying a used car, one of the key decisions is choosing between an automatic and manual transmission. Our new article carefully examines the pros and cons of both options, helping you make an informed choice.

Visit our blog at the link to read more about our advice on choosing between automatic and manual when buying a used car. >> auctionexportblog.com

2024-03-15

Paperwork Handling!

AuctionExport will ship any of your cars to the destination port of your choice almost  anywhere in the world. Moreover, we will handle the whole documentation work that is required for the vehicle to be exported. 

Only $70 documentation fee is applied for the postage service. All original ownership and shipping documents will be mailed to the USA / Canada Customs, and then will be mailed to you by courier express post. 

The Original Bill of lading and the Car Title are sent 5-7 days prior to the vehicle's or container’s arrival. 

Buy & Ship cars with us! 

https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping

រុករកទៅទំព័រ
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion