សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2023-10-09

RORO Shipping vs Container Shipping. What's the Difference?

We offer two types of ocean transportation: RoRo and Container.

What is RORO? Mostly known as the roll-on/roll-off shipping method, that means that your car will be driven inside the ship. For a vehicle to be shipped by RORO, it has to be a) in run&drive condition and without extensive damages. RORO method is one of the cheapest ways of shipping.

What is Container shipping? Container shipping means that your car will be loaded inside 20 feet or 40 feet container, and the container will be sealed. We can ship any vehicle, in any condition, by container. This method is one of the safest methods  of ocean transportation.

For more information, follow the link - https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping

You can also watch Live Webinar from our experts - https://www.auctionexport.com/en/Home/Webinar/2

If you have any questions please email shipping@auctionexport.com

 

2023-10-06

Haven't been online for a long time and cannot recall the password to your AuctionExport Profile?

Haven't been online for a long time and cannot recall the password to your AuctionExport Profile?

Simply find the "FORGOT YOUR PASSWORD?" link in the top right corner of the website and click on it.

You will be directed to a page with an empty field designed to enter your email address in it. Please make sure you enter your registered email address without any typos and press SEND.

Now you can check your email inbox as PASSWORD RESET notification has been forwarded to it. If you do not see it in your inbox letters, please check Spam or Promo folders of your email.

Follow the LINK in the email notification and, in the empty field, put a new combination which you will use as a password forward on; then confirm it by entering once again in the second field.

2023-10-04

What are the advantages of buying a REPO car?

REPO is a separate category of vehicles on our website.

Offers are marked with yellow labels that read REPO.

What are the advantages of buying a REPO car?

- only two mandatory fees to pay (maximum $365), you're spared of all the additional charges from the auction or dealer;

- price low as never;

- some of the cars are in transit which will save up to 60 days of delivery time;

- totals costs are at the ready to be given to you upon your request even without a deposit.

All REPO cars - > https://www.auctionexport.com/cars/repo

2023-10-02

How long does it take to get my car?

We can arrange the whole transportation process of the purchased car to your country, to almost any destination in the world >https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping When it comes to shipping, we're always trying to ship cars as fast as possible. Approximately it'll take 45-60 days for the car to reach the destination port. Once we get the information about the car, it is always reflected in your profile and you're notified via email within 24 hours maximum. For more detailed information about the shipping process of your vehicle, you can refer to our Shipping department agents at any time.

Read more here >https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping/Time-of-Transportation

Let us know if you have any questions: shipping@auctionexport.com 📧 1-416-900-33-03 📞

2023-09-29

AuctionExport - Notify Me Service

Every registered user of AuctionExport.com can navigate the vehicle inventory with the help of the Notify Me service, which is free of charge and easy to activate. 

Go to your registered profile, open the section “Services” and setup the filters on the make, model, year range for the type of car you wish to be updated on. 

The system will be gathering all the listings that suit your preferences during the next 24 hours and sending the list to your Inbox on a daily basis for however long you prefer. 

NOTIFY ME Subscribe to Free email alerts for the freshly added cars

រុករកទៅទំព័រ
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion