សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2023-12-11

Terms and Conditions have been updated.

Terms and Conditions have been updated. Please review the Refund Policy section . Please check for updates https://www.auctionexport.com/en/Home/Terms_And_Conditions

2023-12-08

Initial Deposit

To proceed with purchasing through AuctionExport - Initial Deposit has to be available in your Account. Required amount is 10% of the price of a car you want to buy; or MAX BID you'd want to place for it to win. Also, the deposit needs to be at least $600.  

Having a deposit in your account provides you with a variety of options to get the car of your choice faster and easier!

1. You can use our Buy Now option as well as participate in Bidding and Live Auction to get a car cheaper. Bidding allows you to offer your price for the vehicle.

2. You can just Order a Car with us, in case you haven't found it on the website immediately. Our sales agents will save your time and search for the car upon your requirements throughout millions of auto dealer listings and auctions in the USA and Canada.

3. We can find out more details about the condition of your preferable car from the seller or arrange Independent Inspection.

And you can order History report of the vehicle to check if it's been involved in any accident before.

4.The deposit is not a fee, it will be included into the full payment of the car as soon as the purchase is confirmed.

Find more details on how to make the payment.

2023-12-06

Haven't been online for a long time and cannot recall the password to your AuctionExport Profile?

Haven't been online for a long time and cannot recall the password to your AuctionExport Profile?

Simply find the "FORGOT YOUR PASSWORD?" link in the top right corner of the website and click on it.

You will be directed to a page with an empty field designed to enter your email address in it. Please make sure you enter your registered email address without any typos and press SEND.

Now you can check your email inbox as PASSWORD RESET notification has been forwarded to it. If you do not see it in your inbox letters, please check Spam or Promo folders of your email.

Follow the LINK in the email notification and, in the empty field, put a new combination which you will use as a password forward on; then confirm it by entering once again in the second field.

2023-12-04

Are you considering buying a used hybrid car? Electrical aspects that are important to know before choosing!

When choosing a used hybrid car, it is important to consider a number of electrical aspects to ensure the true value of your investment and improve the performance of the vehicle.

One of the key points is the battery. Find out how long the hybrid battery has been in use and its remaining capacity.

Also, you should pay attention to the energy recovery system. Ask about the condition of the generator that regenerates electricity during braking. Additionally, check the charging system.

In a new blog post, we'll take a closer look at these electrical aspects and give you some tips on what to look for when buying a used hybrid car.
Visit our blog and learn more! auctionexportblog.com

2023-12-01

How long does it take to get my car?

We can arrange the whole transportation process of the purchased car to your country, to almost any destination in the world >https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping When it comes to shipping, we're always trying to ship cars as fast as possible. Approximately it'll take 45-60 days for the car to reach the destination port. Once we get the information about the car, it is always reflected in your profile and you're notified via email within 24 hours maximum. For more detailed information about the shipping process of your vehicle, you can refer to our Shipping department agents at any time.

Read more here >https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping/Time-of-Transportation

Let us know if you have any questions: shipping@auctionexport.com 📧 1-416-900-33-03 📞

រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion