សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2024-07-01

Jeep Restores Hemi Wrangler: Bringing Back the V8 Rider!

Incredible news for Jeep fans! Following the unexpected discontinuation of the 2024 Wrangler Rubicon 392 Final Edition V-8 model, Jeep has announced that it will continue production of the iconic vehicle through 2025. According to Bill Peffer, vice president of Jeep, the brand's fan community advocated to keep the Hemi-powered Wrangler Rubicon 392. 470 horsepower and 470 lb-ft of torque from this monster will impress even the most demanding connoisseurs of the automotive industry. Able to accelerate to 60 miles per hour in just 4.5 seconds and cover the quarter mile in 13 seconds, this vehicle is recognized as a true Jeep wonder and leaves many competitors behind. "The Jeep fan community isn't ready to say goodbye to the V-8-powered Wrangler yet. We've listened to their wishes and will continue production of the 392 Final Edition in 2025," explains Bill Peffer. Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition 2025 is an uncompromising combination of power, refinement and authenticity that is sure to win the hearts of car fans.

Info and photo source: motor1.com

2024-06-28

250 000+ cars from the USA and Canada

AuctionExport can provide you with direct access to the North American wholesale auto market and full range of services - assistance in search of the car, auction buying, support during the whole buying process, paperwork handling, clearance at the exit port and shipping to your destination.

Please check this 3-step guidance how to get started:

1. Register with us and get access to over 250,000 vehicles available for sale with prices and pictures. Registration is free: https://m.auctionexport.com/en/Profile/Register

2. Place an initial deposit into your profile's balance. The minimum required amount is $600. Deposit is used to reserve the car for you and considered to be the first down payment for the car you buy.

3. Start partaking in auctions or choose a car that you want to buy right away. Read more here: https://m.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy

If you have any questions, kindly inbox help@auctionexport.com

2024-06-26

BYD and CATL create batteries for electric cars that will charge in 10 minutes!

🔋 BYD and CATL create batteries for electric cars that will charge in 10 minutes!

 

The world's two largest battery companies, BYD and CATL, are preparing for a real revolution in the electric vehicle industry. By the end of 2024, they will introduce new lithium-iron-phosphate (LFP) batteries capable of charging from zero to 100% in just 10 minutes.

 

🔹 CATL plans to release new Qilin 2.0 batteries with the ability to charge 6C by the end of this year.

🔹 BYD will present its Blade 2.0 batteries with similar characteristics in the second half of 2024.

 

🛠️ LFP technology is gradually becoming dominant in the world of electric vehicles thanks to continuous improvements in performance. The best LFP batteries are now almost as close to NMC batteries in terms of energy density, and thanks to fast charging, they are even more attractive to manufacturers.

 

🚗 However, don't forget about the infrastructure. To charge such powerful batteries, chargers with a capacity of more than 650 kW are required. Currently, most available charging stations have a capacity of only 120 kW.

 

🔜 Follow the news, because new technologies are very close!

 

Read more in our Telegram.

Info and photo source: autoevolution.com

 

2024-06-24

A Legend on Wheels: The Revival of the 1951 Willies Jeep Truck

A legend returning to the road

🚜 Long years of parking could not destroy the spirit of this legendary car. Under the hood, the Super Hurricane 226 is waiting for us - an engine that at one time became a real breakthrough. Its power ranged from 60 to 75 horsepower. Unfortunately, some of the engine valves are stuck, but we are already actively working to restore them.

 

🛠 Among the issues that need to be addressed is the lack of a differential cover on the rear axle, which has resulted in a significant build-up of dirt and rust.

 

🛋 The interior of the car also has its own features: "ricus giganticus" starter package and "Delite" floor kit, which give it a unique character.

 

🚗 They have already cleaned the engine, checked the spark plugs and oiled all the important components. The next step is to connect the battery and the first attempt to start the engine after many years of inactivity.

 

🔧 There's still a lot of work ahead, but this old Jeep is sure to prove itself on the road again!

Info and photo source: youtube.com

2024-06-21

How to check your Vehicle Shipping Status?

We understand that you are eagerly waiting for your vehicle to be shipped, and give you the opportunity to view your vehicle's shipping status from your Dealer Profile.

To check your vehicle shipping status go to your profile, purchases tab and click on vehicle status.

You will see the status bar which will be updated on every step of the shipping process: Shipping Initiated, Vehicle Dispatched, Vehicle Delivered, Clearing Customs, Vehicle Loaded and Vehicle Released.

You can view the vehicle location on the map, once the vehicle is loaded (available to certain destinations).

Check more here > https://www.youtube.com/watch?v=AU26nqUG1Ac

If you have any questions or concerns please contact shipping@auctionexport.com for details 📧

រុករកទៅទំព័រ
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion