សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-08-22

Why do we require a deposit?

Initial deposit will help us to reserve the vehicle of your choice for you. It gives us assurance that your intentions to buy a car with our company are serious.

The minimum deposit is $600 or 10% from the purchase price is required. For example if you wish to place a bid or submit A “Buy Now” offer for $10,000 you will need to have $1000 deposit on your account. Your Deposit will be used towards your purchase. All deposits are refundable.

You can place a deposit by bank wire transfer or credit card. These payment options are available in your profile page. PROFILE >> FINANCE section: https://m.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 1-416-900-33-03 

2022-08-18

Worried about car's condition? We have a solution for you!

If you are buying a vehicle and you're worried about its condition, you can check “Detailed Vehicle History”. Vehicle history reports deliver information on reported accidents, odometer rollback, lemon vehicles, branded titles and much more. It is available on every car profile page and you can use it once you have positive account balance. This option allows you to get the vehicle history report of the car you choose. 

If it's not enough you can order an Independent Vehicle Inspection through ‪AuctionExport‬. We will arrange an independent physical examination by a licensed inspector for the car you are considering to buy. After it is done, you will be given a full-size condition report complemented with interior and exterior pictures.

Minimum deposit required is $600 or not less than 10% of your future Bid/buy now amounts. You can place a deposit by bank wire transfer or credit card. These payment options are available in your profile page. PROFILE >> FINANCE section: https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 | 1-416-900-33-03 📞

2022-08-17

Can I buy a car through AuctionExport as an individual?🤔

AuctionExport assists clients with buying and exporting vehicles out of North America to over 120 countries worldwide.

If you live overseas, the Dealer licence is not required to purchase a car through AuctionExport.

Whether you a one time buyer (individual buyer) or a dealer, you can purchase a car through AuctionExport, no licence is required.

For more information on how to buy please follow the link - https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy

2022-08-15

Buy Now vs. Current Bid

BUY NOW option means that the car has a fixed price and it can be purchased at the indicated amount. If you want to close the deal without bidding at an auction, simply click on BUY NOW and the car will be reserved for you.

❗ Shipping cost is not included in that amount.

Using the BID option, you can offer your price for the vehicle and try to win at a lower rate.

Please note that your bid amount must be higher than the current bid. Current bid is the amount placed by one of our customers.

Your bid is the amount you can offer for the vehicle you are interested in.

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 1-416-900-33-03 📞

2022-08-05

Paperwork Handling

AuctionExport can ship any of your cars to the destination port of your choice almost anywhere in the world. Moreover, we will handle the whole documentation work that is required for the vehicle to be exported. Only $85 documentation fee is applied for the postage service. All original ownership and shipping documents will be mailed to the USA / Canada Customs, and then will be mailed to you by courier express post. The Original Bill of lading and the Car Title are sent 5-7 days prior of vehicle or container arrival.

Buy&Ship cars with us! 

https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping 

 

រុករកទៅទំព័រ
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion