សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-09-16

What are the advantages of buying a REPO car?

REPO is a separate category of vehicles on our website.

Offers are marked with yellow labels that read REPO.

What are the advantages of buying a REPO car?

- only two mandatory fees to pay (maximum $365), you're spared of all the additional charges from the auction or dealer;

- price low as never;

- some of the cars are in transit which will save up to 60 days of delivery time;

- totals costs are at the ready to be given to you upon your request even without a deposit.

All REPO cars - > https://www.auctionexport.com/cars/repo

2022-09-14

Sell your car online

Do you want to sell a car? List it for sale at AuctionExport.com and get Best Price Deals for your car from all over the world. To post the offer on our platform you need to be a licensed dealer in North America.

To sell your car with us follow the link: www.auctionexport.com/en/Seller/Register, fill out a special form, and click on "Register As A Seller" button. 

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 1-416-900-33-03 📞

2022-09-12

Membership Program

All AuctionExport dealers can join our Membership Program. We have 3 Levels: Platinum, Gold and Silver. Your level is determined by the amount of qualifying purchases you have made with AuctionExport. Benefits and program details available on our website - https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy/Membership 

Please let us know if you have any questions: [email protected] 

2022-09-09

250 000+ cars from the USA and Canada

AuctionExport can provide you with direct access to the North American wholesale auto market and full range of services - assistance in search of the car, auction buying, support during the whole buying process, paperwork handling, clearance at the exit port and shipping to your destination.

Please check this 3-step guidance how to get started:

1. Register with us and get access to over 250,000 vehicles available for sale with prices and pictures. Registration is free: https://m.auctionexport.com/en/Profile/Register

2. Place an initial deposit into your profile's balance. The minimum required amount is $600. Deposit is used to reserve the car for you and considered to be the first down payment for the car you buy.

3. Start partaking in auctions or choose a car that you want to buy right away. Read more here: https://m.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy

If you have any questions, kindly inbox [email protected]

2022-09-07

How to transport my car, bus, truck or motorcycle?

We can ship any of your cars to the destination port anywhere in the world and provide you with additional services, such as: documentation work, complete ground transportation insurance coverage,Canada and USA custom clearance, Live chat support and online status notification of the shipping process.

Average shipping time is 45-60 days ONLY!

You can use the Shipping Calculator to calculate estimate shipping costs to any country.

Please contact our Transportation Department [email protected] for exact shipping costs.

រុករកទៅទំព័រ
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion