សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-07-22

How to check your Vehicle Shipping Status?

We understand that you are eagerly waiting for your vehicle to be shipped, and give you the opportunity to view your vehicle's shipping status from your Dealer Profile.

To check your vehicle shipping status go to your profile, purchases tab and click on vehicle status.

You will see the status bar which will be updated on every step of the shipping process: Shipping Initiated, Vehicle Dispatched, Vehicle Delivered, Clearing Customs, Vehicle Loaded and Vehicle Released.

You can view the vehicle location on the map, once the vehicle is loaded (available to certain destinations).

Check more here > https://www.youtube.com/watch?v=AU26nqUG1Ac

If you have any questions or concerns please contact [email protected] for details 📧

2022-07-20

Terms You Should Know

Title Type signifies the ownership documents that will be transferred to the Buyer. There are a variety of different ownership documents:

Clean title means that a vehicle has not been in an accident or, if it has been in an accident but it has not been deemed a total loss by the insurance company. 

Clear title means that the vehicle has a history of damage that has been repaired. It also means that there's no financial lien preventing the vehicle from being sold. 

 - Salvage title is given to a car most likely after an accident or if it was deemed a total loss by the insurance company. Hail, flood and fire damage can all result in a vehicle being given a salvage title. 

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 | 1-416-900-33-03 📞

 

2022-07-18

How long does it take to get my car?

We can arrange the whole transportation process of the purchased car to your country, to almost any destination in the world > https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping When it comes to shipping, we're always trying to ship cars as fast as possible. Approximately it'll take 45-60 days for the car to reach the destination port. Once we get the information about the car, it is always reflected in your profile and you're notified via email within 24 hours maximum. For more detailed information about the shipping process of your vehicle, you can refer to our Shipping department agents at any time.

Read more here > https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping/Time-of-Transportation

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 1-416-900-33-03 📞

2022-07-15

No license required!

Did you know? You can purchase your dream vehicle even though you are not an auto dealer 😊

You don't need a dealer licence to buy a used car with AuctionExport. We assist with buying, shipping and documentation handling. All purchased vehicles must be exported outside of the USA and Canada.

In order to use our buying options "BUY NOW" and "BID", you have to be a registered member on our website (please start with free online registration https://www.auctionexport.com/en/Profile/Register) and place a deposit on your account with AuctionExport. The minimum deposit amount is $600 or 10% from the "BID/BUY NOW" amount.

If you have any questions, please contact our Customer Support Department for immediate assistance [email protected].

 

រុករកទៅទំព័រ
<< ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion