សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2023-06-01

Worry about the safety of your car while it is being shipped across the ocean to you?

During the ground transportation from the car’s point of sale to the exit port, all purchased vehicles are insured. If you wish to be one hundred percent sure in the safety of your car during the ocean shipping, you can additionally order ocean insurance coverage.

You can check the insurance coverage rates in our shipping department. Simply send an email to shipping@auctionexport.com or call us +1 416 900 33 03.

2023-05-31

How to buy?

Step 1 – registration 

Step 2 – crediting your AuctionExport profile with the minimum initial deposit.
Your balance should be not less than $600. This money will be part of the full payment if you buy. If you don't buy, you can take it back from your profile at any time.

Step 3 – choosing your car.

Step 4 – finalizing your purchase.
Once your car has been reserved for you, you get the invoice which will include the car's price, shipping and other charges. We must receive the difference between the invoice and your deposit within 3 days.

Step 5 –  paying outstanding balance for the car.

Step 6 – picking up your car at the port in your country in 45-60 days.

We arrange the inland delivery and then the ocean shipping from the car's place to your country. 

Let us know if you have any questions:

help@auctionexport.com 📧 | 1-416-900-33-03 📞

2023-05-26

How can you find the cheapest cars?🚗

In the section Dealer&Repo Inventory there are offers with discounts and minimum fees >https://m.auctionexport.com/en/cars/repo

Here you can find cars below $1,000https://m.auctionexport.com/cars/under1k

Also, please notice that you can get a very affordable vehicle at Auto Auction. Place your Bid and Compete with international Buyers. Check FREE trial to get familiar with the process -https://m.auctionexport.com/en/Auctions 

If you can’t find the car you need, don’t worry, our team is full of highly qualified professionals always ready to find the best deals for you! To use our buying options start with an initial deposit. Minimum deposit required is $600 only >https://m.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Save your time and money with AuctionExport.

Let us know if you have any questions: help@auctionexport.com 📧 | 1-416-900-33-03 

2023-05-24

AuctionExport - Notify Me Service

Every registered user of AuctionExport.com can navigate the vehicle inventory with the help of the Notify Me service, which is free of charge and easy to activate. 

Go to your registered profile, open the section “Services” and setup the filters on the make, model, year range for the type of car you wish to be updated on. 

The system will be gathering all the listings that suit your preferences during the next 24 hours and sending the list to your Inbox on a daily basis for however long you prefer. 

NOTIFY ME Subscribe to Free email alerts for the freshly added cars

2023-05-22

How to Buy a Car with a Fixed Price?

In order to buy a car with a Buy Now price, you have to be a registered member with AuctionExport and have a deposit in your AuctionExport profile balance. Minimum deposit is $600 for the cars up to $6,000, if you plan to spend more, 10% deposit has to be in your account for the purchase.

Once your account is credited, you will be able to click the Buy Now button or send your purchase request to our Sales department, so we could reserve the car for you.

As soon as purchase is confirmed, deposit will be included in the full payment of the car and you’ll need to cover up the balance. Then we’ll proceed with the paperwork and transportation process of your car.

More information here - https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy/Buying_Process

 

រុករកទៅទំព័រ
<< ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion