សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-09-01

Your friends can help you to earn!

Earn extra $50 with AuctionExport.com!
How does it work?
1️⃣ Open REFER A FRIEND tab in your profile https://www.auctionexport.com/en/Profile/Refer_A_Friend
2️⃣ Send your Unique Invitation Link to Fiends by SMS, Whatsapp, Viber etc..
OR
3️⃣ Send an invitation to your Friends via email right away

Once the new customer makes a purchase and pays for it in full, you will see your $50 bonus in the same table. You can either claim the bonus in cash or let it accumulate and use it towards your next car purchase.📧 Do not hesitate to contact us if you have further inquiries [email protected]

2022-08-31

SPECIAL REPO DEAL! 2014 BMW ACTIVE HYBRID

2014 BMW ACTIVE HYBRID $ 7,000

You Save - $1,000

Lot #:185973821

Mileage:106062

Engine:3.0-liter, 6 Cylinder Hybrid Engine

Transmission:Automatic

Condition: Non-Drivable

Check out more pictures on the car's page.

🌎 To get shipping quote email your destination and LOT# to [email protected]

Credit your profile and don't miss your chance to buy this affordable vehicle from North America.

You can place a deposit by bank wire transfer or credit card. These payment options are available in your profile page. PROFILE >> FINANCE section: https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Let us know if you have any questions: [email protected]  1-416-900-33-03 special 

2022-08-29

How to buy?

Step 1 is registration on the website - https://www.auctionexport.com/en/Profile/Register Complete the registration form and Verify your AuctionExport profile by email. 

Step 2 - crediting your AuctionExport profile with the minimum initial deposit.
To start buying and have access to all the options and features available online, your balance should be not less than $600. This money will be part of the full payment if you buy. If you don't buy, you can take it back from your profile at any time.

Step 3 - choosing your car.
Now you are free to browse through the entire inventory and select the offers you like. With positive balance, you will be able to:

(a) request your sales agent's assistance if you cannot find the prefect car on the website
(b) check the precise and actual shipping price
(c) partake in the auction to get your car / click the Buy Now button to reserve the car at the fixed price without auctions

Step 4 - finalizing your purchase.
Once your car has been reserved for you, you get the invoice which will include the car's price, shipping and other charges. We must receive the difference between the invoice and your deposit within 3 days.

Step 5 - picking up your car at the port in your country in 45-60 days.
After the purchase has been made, our shipping department receives your file and arranges the inland delivery and then the ocean shipping from the car's place to your country. We also handle documents; you will receive the package with all original documents 5-7 days before the vessel, with your car on board, reaches your destination.


In simple wordings, you just choose your car, pay for it, and we will do the rest. If you have any questions or need assistance in car searching, please email [email protected]. If you need immediate assistance please use our live chat -http://support.auctionexport.com/Chat/frmClientPreChat.aspx.

2022-08-26

Issues that can affect time of transportation

When it comes to shipping, we're always trying to ship cars as fast as possible. Approximately it'll take 45-60 days for the car to reach the destination port. During the entire shipping process you will be receiving updates on the shipping status of your car. 

Unfortunately, there are certain factors that are beyond our control - weather conditions, slow traffic, snow bird season, queues at the customs, among other situations that could cause delay.

Once we get the information about the car, it is always reflected in your profile and you're notified via email within 24 hours maximum. And for more detailed information about the shipping process of your vehicle, you can refer to our Shipping department agents at any time.

Read More > https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 | 1-416-900-33-03 📞

2022-08-24

Sell your cars worldwide!

AuctionExport provides export of vehicles worldwide. To post the offer on our platform you need to be a licensed dealer in North America. Please note, a dealer license is required.

If you want to sell your cars with us, follow the link: www.auctionexport.com/en/Seller/Register, fill out a special form, and click on "Register As A Seller" button. 

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 1-416-900-33-03 📞

រុករកទៅទំព័រ
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion