សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2024-07-08

An incredible find: researchers discovered a treasure trove of classic cars!

Recently, a group of researchers came across a stunning discovery - an old barn, which turned out to be a real treasure trove of rare classic cars. Dozens of cars were found in the shed, including such famous brands as Aston Martin, Bentley, BMW, Mercedes, Alfa Romeo and many others. 🚙✨

The biggest impression was made by the Lancia Silver Ray car, which may be a unique specimen. If confirmed, this car will become the most valuable in the collection. Some machines were covered in a thick layer of dust and cobwebs, while others remained unfinished projects with tools in place as if time had stood still.

This discovery highlights the importance of preserving automotive history and inspires further research and restoration of these engineering masterpieces. 🛠️

Info and photo source: YouTube

2024-07-05

How can you find the cheapest cars?🚗

In the section Dealer&Repo Inventory there are offers with discounts and minimum fees >https://m.auctionexport.com/en/cars/repo

Here you can find cars below $1,000https://m.auctionexport.com/cars/under1k

Also, please notice that you can get a very affordable vehicle at Auto Auction. Place your Bid and Compete with international Buyers. Check FREE trial to get familiar with the process -https://m.auctionexport.com/en/Auctions 

If you can’t find the car you need, don’t worry, our team is full of highly qualified professionals always ready to find the best deals for you! To use our buying options start with an initial deposit. Minimum deposit required is $600 only >https://m.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Save your time and money with AuctionExport.

Let us know if you have any questions: help@auctionexport.com 📧 | 1-416-900-33-03 

2024-07-03

Exclusive: Ferrari's First Electric Car to Cost Over $500,000!

Ferrari is gearing up to introduce its very first electric vehicle. A source close to the matter has revealed that the luxurious EV will come with a staggering price tag of at least €500,000 ($535,000). This launch coincides with the inauguration of a new production plant in Maranello, northern Italy, marking a significant milestone in Ferrari's illustrious history.

The base price of €500,000 excludes bespoke features and personal touches, which typically add an additional 15-20% to the cost. This positions Ferrari's EV as one of the most expensive luxury electric vehicles on the market, far exceeding the average sale price of €350,000 for a Ferrari.

Ferrari’s decision to enter the electric market comes with inherent risks, but also immense opportunities. The success of their Purosangue SUV, launched in 2022, exemplifies the brand's ability to adapt and thrive amidst changing industry trends.

As Ferrari races into the future with this groundbreaking EV, enthusiasts, and industry watchers alike are eager to see how this iconic brand will continue to innovate and lead in the world of luxury automobiles. Stay tuned for more updates as this story develops!

Info and photo source: reuters.com

2024-07-01

Jeep Restores Hemi Wrangler: Bringing Back the V8 Rider!

Incredible news for Jeep fans! Following the unexpected discontinuation of the 2024 Wrangler Rubicon 392 Final Edition V-8 model, Jeep has announced that it will continue production of the iconic vehicle through 2025. According to Bill Peffer, vice president of Jeep, the brand's fan community advocated to keep the Hemi-powered Wrangler Rubicon 392. 470 horsepower and 470 lb-ft of torque from this monster will impress even the most demanding connoisseurs of the automotive industry. Able to accelerate to 60 miles per hour in just 4.5 seconds and cover the quarter mile in 13 seconds, this vehicle is recognized as a true Jeep wonder and leaves many competitors behind. "The Jeep fan community isn't ready to say goodbye to the V-8-powered Wrangler yet. We've listened to their wishes and will continue production of the 392 Final Edition in 2025," explains Bill Peffer. Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition 2025 is an uncompromising combination of power, refinement and authenticity that is sure to win the hearts of car fans.

Info and photo source: motor1.com

2024-06-28

250 000+ cars from the USA and Canada

AuctionExport can provide you with direct access to the North American wholesale auto market and full range of services - assistance in search of the car, auction buying, support during the whole buying process, paperwork handling, clearance at the exit port and shipping to your destination.

Please check this 3-step guidance how to get started:

1. Register with us and get access to over 250,000 vehicles available for sale with prices and pictures. Registration is free: https://m.auctionexport.com/en/Profile/Register

2. Place an initial deposit into your profile's balance. The minimum required amount is $600. Deposit is used to reserve the car for you and considered to be the first down payment for the car you buy.

3. Start partaking in auctions or choose a car that you want to buy right away. Read more here: https://m.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy

If you have any questions, kindly inbox help@auctionexport.com

រុករកទៅទំព័រ
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion