សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2013-04-22

SEASON CHANGE= GROUND PRICE ADJUSTMENT

To our valued customers.

 

Please be aware that at this time of the year we face a ground price increase from Florida to any part of USA.

So if your vehicle has to be shipped from Florida to NJ,Baltimore, savannah, Texas ; you will see the ground price higher then usual.

Please take note to avoid any misunderstandings.

thank you

2013-04-13

Updated repossessed inventory!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear members!

Our repossessed inventory has been recently updated.

New vehicels are added at the very appealing prices. Look at some offers below:

2000 TOYOTA CAMRY CE/LE/XLE Sedan 4 Doors Buy Now $3495:
http://www.auctionexport.com/info_d/2000-TOYOTA-CAMRY-CELEXLE-Sedan-4-Doors-45236220

2003 TOYOTA COROLLA CE/LE Sedan 4 Doors Buy Now $2050:
http://www.auctionexport.com/info_d/2003-TOYOTA-COROLLA-CELE-Sedan-4-Doors-45236219

2004 KIA OPTIMA LX/EX Sedan 4 Doors Buy Now $900:
http://www.auctionexport.com/info_d/2004-KIA-OPTIMA-LXEX-Sedan-4-Doors-45236218

1997 CHEVROLET CAVALIER LS Sedan 4 Doors Buy Now $500:
http://www.auctionexport.com/info_d/1997-CHEVROLET-CAVALIER-LS-Sedan-4-Doors-45236217

2006 HONDA ACCORD VP Sedan 4 Doors Buy Now $4050:
http://www.auctionexport.com/info_d/2006-HONDA-ACCORD-VP-Sedan-4-Doors-45197028

2000 TOYOTA SIENNA LE/XLE Minivan 4 Doors Buy Now $2265:
http://www.auctionexport.com/info_d/2000-TOYOTA-SIENNA-LEXLE-Minivan-4-Doors-45146774

2006 MERCEDES-BENZ C230 Sedan 4 Doors Buy Now $9800:
http://www.auctionexport.com/info_d/2006-MERCEDES-BENZ-C230-Sedan-4-Doors-45144637

2007 TOYOTA CAMRY/LE/XLE/SE Sedan 4 Doors Buy Now $5100:
http://www.auctionexport.com/info_d/2007-TOYOTA-CAMRYLEXLESE-Sedan-4-Doors-45144636

2001 VOLKSWAGEN PASSAT GLS Sedan 4 Doors Buy Now$ 750:
http://www.auctionexport.com/info_d/2001-VOLKSWAGEN-PASSAT-GLS-Sedan-4-Doors-45143336

2005 TOYOTA CAMRY LE/XLE Sedan 4 Doors Buy Now $4054:
http://auctionexport.com/info_d/2005-TOYOTA-CAMRY-LEXLE-Sedan-4-Doors-45105373

2003 DODGE CARAVAN SE Minivan 4 Doors Buy Now $800:
http://www.auctionexport.com/info_d/2003-DODGE-CARAVAN-SE-Minivan-4-Doors-45100801

2004 CHRYSLER PACIFICA SUV 4 Doors Buy Now $3800:
http://www.auctionexport.com/info_d/2004-CHRYSLER-PACIFICA-SUV-4-Doors-45100180

2002 NISSAN PATHFINDER LE/SE Sedan 4 Doors Buy Now $2500:
http://www.auctionexport.com/info_d/2002-NISSAN-PATHFINDER-LESE-Sedan-4-Doors-45069421

2004 TOYOTA 4RUNNER SR5/SPORT EDITION SUV 4 Doors Buy Now $4500:
http://www.auctionexport.com/info_d/2004-TOYOTA-4RUNNER-SR5SPORT-EDITION-SUV-4-Doors-45060128

2005 CHEVROLET ASTRO VAN Cargo Van 3 Doors Buy Now $2799 THE VEHICLE IS DELIVERED TO TEMA, GHANA:
http://www.auctionexport.com/info_d/2005-CHEVROLET-ASTRO-Cargo-Van-4-Doors-44802331

2009 TOYOTA CAMRY Sedan 4 Doors Buy Now $5999:
http://www.auctionexport.com/info_d/2009-TOYOTA-CAMRY-Sedan-4-Doors-44718849

1996 TOYOTA RAV4 SUV 4 Doors Buy Now $1499 THE VEHICLE HAS ARRIVED LAGOS, NIGERIA ON THE 26TH OF MARCH:
http://www.auctionexport.com/info_d/1996-TOYOTA-RAV4-SUV-4-Doors-44718847

2000 CHEVROLET SILVERADO K1500 Truck 2 Doors Buy Now $3354:
http://www.auctionexport.com/info_d/2000-CHEVROLET-SILVERADO-K1500-Truck-2-Doors-44581962

2010 NISSAN MAXIMA S/SV Sedan 4 Doors Buy Now $5200:
http://www.auctionexport.com/info_d/2010-NISSAN-MAXIMA-SSV-Sedan-4-Doors-44546363

2008 TOYOTA COROLLA CE/LE/S Sedan 4 Doors Buy Now $5300:
http://www.auctionexport.com/info_d/2008-TOYOTA-COROLLA-CELES-Sedan-4-Doors-44215255

2001 HONDA ODYSSEY Minivan 4 Doors Buy Now $1999:
http://www.auctionexport.com/info_d/2001-HONDA-ODYSSEY-Minivan-4-Doors-44175181

2005 FORD ESCAPE XLT SUV 4 Doors Buy Now $1999:
http://www.auctionexport.com/info_d/2005-FORD-ESCAPE-XLT-SUV-4-Doors-44137477

2011 FORD FOCUS Sedan 4 Doors Buy Now $3525:
http://www.auctionexport.com/info_d/2011-FORD-FOCUS-Sedan-4-Doors-44076893

1999 TOYOTA AVALON Sedan 4 Doors Buy Now $1100:
http://www.auctionexport.com/info_d/1999-TOYOTA-AVALON-Sedan-4-Doors-43742267
 
2013 LEXUS RX 350 SUV 4 Doors Buy Now $38000:
http://www.auctionexport.com/info_d/2013-LEXUS-RX-350-SUV-4-Doors-43668924

2011 TOYOTA CAMRY SE/LE/XLE Sedan 4 Doors Buy Now $8500:
http://www.auctionexport.com/info_d/2011-TOYOTA-CAMRY-SELEXLE-Sedan-4-Doors-43586858

2008 TOYOTA FJ CRUISER SUV 4 Doors Buy Now $9500:
http://www.auctionexport.com/info_d/2008-TOYOTA-FJ-CRUISER-SUV-4-Doors-43260769

1998 HONDA ACCORD LX Sedan 4 Doors Buy Now $585:
http://www.auctionexport.com/info_d/1998-HONDA-ACCORD-LX-Sedan-4-Doors-42756875

2007 LEXUS RX 350 SUV 4 Doors Buy Now $12200:
http://www.auctionexport.com/info_d/2007-lexus-rx-350-suv-4-doors-42676134

2012 TOYOTA CAMRY Sedan 4 Doors Buy Now $9450:
http://www.auctionexport.com/info_d/2012-toyota-camry-sedan-4-doors-42216578

2004 HONDA ACCORD Sedan 4 Doors Buy Now $2999:
http://www.auctionexport.com/info_d/2004-honda-accord-sedan-4-doors-42102672

1998 MAZDA 626 DX/LX Sedan 4 Doors Buy Now $200:
http://www.auctionexport.com/info_d/1998-MAZDA-626-DXLX-Sedan-4-Doors-41962186

2004 HONDA ACCORD EX Sedan 4 Doors Buy Now $3400:
http://www.auctionexport.com/info_d/2004-honda-accord-ex-sedan-4-doors-41962106

2001 FORD WINDSTAR Ext Minivan 4 Doors Buy Now $99:
http://www.auctionexport.com/info_d/2001-FORD-WINDSTAR-Ext-Minivan-4-Doors-41220418

1998 NISSAN PATHFINDER SUV 4 Doors Buy Now $999:
http://www.auctionexport.com/info_d/1998-nissan-pathfinder-suv-4-doors-40677326

2005 TOYOTA CAMRY Sedan 4 Doors Buy Now $2500:
http://www.auctionexport.com/info_d/2005-toyota-camry-sedan-4-doors-40362068

2010 TOYOTA COROLLA Sedan 4 Doors Buy Now $3499 THE VEHICLE DELIVERED TO TEMA, GHANA.
http://www.auctionexport.com/info_d/2010-toyota-corolla-sedan-4-doors-40160039

2002 NISSAN SENTRA Sedan 4 Doors Buy Now $1000:
http://www.auctionexport.com/info_d/2002-nissan-sentra-sedan-4-doors-38077825

2003 KIA SEDONA Minivan 4 Doors Buy Now $7500 VEHICLE IS IN GHANA, DEMURRAGE AND CLEARANCE PAID:
http://www.auctionexport.com/info_d/2003-kia-sedona-minivan-4-doors-33639205

1999 TOYOTA CAMRY Sedan 4 Doors Buy Now $850:
http://www.auctionexport.com/info_d/1999-toyota-camry-sedan-4-doors-33368463

2011 CHEVROLET EQUINOX SUV 4 Doors Buy Now $9999:
http://www.auctionexport.com/info_d/2011-chevrolet-equinox-suv-4-doors-33334151

2005 NISSAN MURANO SUV 4 Doors Buy Now $4300:
http://www.auctionexport.com/info_d/2005-nissan-murano-suv-4-doors-32228984

2006 TOYOTA TACOMA SUV 4 Doors Buy Now $6499:
http://www.auctionexport.com/info_d/2006-toyota-tacoma-suv-4-doors-29930891

PLEASE CONTACT US FOR MORE DETAILS!

Phone: 1.416.900.3303 ext.202

Thank you!

 

2013-04-12

Savannah and New Jersey EQUIPMENT ISSUE

To our Dear Valued Customers:

 

At this time we would like to inform you that there is a severe delay out of Savannah and New Jersey with some shipping lines due to lack of equipment. Unfortunately once again they are out of containers which delay us from loading your vehicles as soon as possible.

We got the bookings made but without container we can't load. We are looking at alternative ways to load your vehicles and checking in with different shipping lines to load as soon as possible. Thank you

2013-02-19

Loyal Dealers!!!

Rewarding News!! AuctionExport™ is pleased to share this great news to our loyal dealers!!!

Have you ever thought of becoming an AuctionExport™ official reseller in your Country? In order to apply for this certificate you must have good standing account and minimum 15 purchases from AuctionExport™.
Then here is your option to benefit from this great opportunity! 

THE AUCTIONEXPORT™ DEALER CERTIFICATE! It consists on a GENUINE CERTIFICATE that AuctionExpoort™ can issue, this will prevent you and our AuctionExport community from those scammers who try to use our name to benefit without permission. So why not give this opportunity to our dealers who have worked hard and buying cars from AuctionExport? 

Another benefit for you that your contact information will be at www.auctionexport.com™ this will bring to you or your business more clients! Yes, indeed! Imagine having more clients who come directly to you asking questions to buy their cars directly from you? Easy, simple and more profitable isn’t it. Please send all your requests  to
[email protected].
AuctionExport™ reserves the right to issue and/or revoke this certificate at any time. Restrictions may apply.

AuctionExport™
4515 Chesswood dr.Unit:X
Toronto ,Ontario M3J2V6
Canada

2013-02-11

DELAYS ON CONTAINER LOADING

Dear valued members:

 

At this time some shipping lines have ran out of containers due to the massive amount of flooded cars still being shipped out of the country. We have sent our booking and loading requests but as you may understand if there are no containers available we have to wait until they are provided to us. If you have any questions please send an email to [email protected]

 

thank you!

រុករកទៅទំព័រ
<< ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion