ប្រភេទយានយន្ត:
ពាក្យគន្លឹះ
Remove
ម៉ាក / ម៉ូដែល / ទ្រីម
Remove
Add make model
 
 
តម្លៃ
ឆ្នាំ
ចម្ងាយបើកបរ
 
 
រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 >>
 
បង្ហាញក្នុងមួយទំព័រ: 
ស្វែងរកលទ្ធផល:
(   0-15   នៃ   50   )
 
add to watchlist
ការដេញថ្លៃបច្ចុប្បន្ន: $0
expand
ទីធ្លា #: 189537568
vin #: **********W161990
ទីតាំង: Ohio, USA
ចម្ងាយបើកបរ: 1
ពណ៌: SILVER
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance

2 ថ្ងៃនៅសល់
 
add to watchlist
ទិញឥឡូវ: $ 1,050
expand
ទីធ្លា #: 189619415
vin #: **********W174521
ទីតាំង: Tennessee, USA
ចម្ងាយបើកបរ: 197736.0
ពណ៌: GRAY
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance
D
1 ថ្ងៃនៅសល់
ទីធ្លា #: 189612309
vin #: **********W139294
ទីតាំង: Massachusetts, USA
ចម្ងាយបើកបរ: 90128
ពណ៌: GREEN
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance
D
2 ថ្ងៃនៅសល់
 
add to watchlist
ការដេញថ្លៃបច្ចុប្បន្ន: $0
expand
ទីធ្លា #: 189664812
vin #: **********W194505
ទីតាំង: Illinois, USA
ចម្ងាយបើកបរ: 203625
ពណ៌: BLUE
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance
D
17 ម៉ោងនៅសល់
 
add to watchlist
ការដេញថ្លៃបច្ចុប្បន្ន: $0
expand
ទីធ្លា #: 189557677
vin #: **********W151832
ទីតាំង: Indiana, USA
ចម្ងាយបើកបរ: 132841.0
ពណ៌: BURGUNDY
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance
D
16 ម៉ោងនៅសល់
 
add to watchlist
ការដេញថ្លៃបច្ចុប្បន្ន: $1,025
expand
ទីធ្លា #: 189539323
vin #: **********W189976
ទីតាំង: Oklahoma, USA
ចម្ងាយបើកបរ: 117380
ពណ៌: MAROON
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance
D
2 ថ្ងៃនៅសល់
 
add to watchlist
ការដេញថ្លៃបច្ចុប្បន្ន: $0
expand
ទីធ្លា #: 189665902
vin #: **********W108720
ទីតាំង: Virginia, USA
ចម្ងាយបើកបរ: 167745
ពណ៌: GREEN
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance
D
2 ថ្ងៃនៅសល់
 
add to watchlist
ការដេញថ្លៃបច្ចុប្បន្ន: $0
expand
ទីធ្លា #: 189564516
vin #: **********W146256
ទីតាំង: Illinois, USA
ចម្ងាយបើកបរ: 105271.0
ពណ៌: BLACK
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance
D
4 ថ្ងៃនៅសល់
 
add to watchlist
ការដេញថ្លៃបច្ចុប្បន្ន: $225
expand
ទីធ្លា #: 189625616
vin #: **********W158176
ទីតាំង: Pennsylvania, USA
ចម្ងាយបើកបរ: 99923.0
ពណ៌: SILVER
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance
D
3 ថ្ងៃនៅសល់
 
add to watchlist
ការដេញថ្លៃបច្ចុប្បន្ន: $0
expand
ទីធ្លា #: 189565164
vin #: **********W128315
ទីតាំង: Illinois, USA
ចម្ងាយបើកបរ: 158372.0
ពណ៌: GRAY
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance
D
11 ថ្ងៃនៅសល់
 
add to watchlist
ការដេញថ្លៃបច្ចុប្បន្ន: $0
expand
ទីធ្លា #: 189626872
vin #: **********W193715
ទីតាំង: Florida, USA
ចម្ងាយបើកបរ: 0.0
ពណ៌: WHITE
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance
E
3 ថ្ងៃនៅសល់
 
add to watchlist
ទិញឥឡូវ: $ 1,075
expand
ទីធ្លា #: 189679955
vin #: **********W175563
ទីតាំង: Michigan, USA
ចម្ងាយបើកបរ: 107013.0
ពណ៌: RED
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance
D
3 ថ្ងៃនៅសល់
 
add to watchlist
ការដេញថ្លៃបច្ចុប្បន្ន: $0
expand
ទីធ្លា #: 189628737
vin #: **********W109453
ទីតាំង: Quebec, Canada
ចម្ងាយបើកបរ: 0.0
ពណ៌: BLUE
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance
E
9 ថ្ងៃនៅសល់
 
add to watchlist
ការដេញថ្លៃបច្ចុប្បន្ន: $0
expand
ទីធ្លា #: 189628753
vin #: **********W109327
ទីតាំង: Quebec, Canada
ចម្ងាយបើកបរ: 220265.0
ពណ៌: GRAY
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance
S
9 ថ្ងៃនៅសល់
 
add to watchlist
ការដេញថ្លៃបច្ចុប្បន្ន: $0
expand
ទីធ្លា #: 189681686
vin #: **********W175740
ទីតាំង: Illinois, USA
ចម្ងាយបើកបរ: 96338.0
ពណ៌: GRAY
ប្រភេទប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ: Salvage Insurance

2 ថ្ងៃនៅសល់
បង្ហាញក្នុងមួយទំព័រ: 
រុករកទៅទំព័រ
1 2 3 4 >>
Buy used FORD FOCUS from AuctionExport.com. We will assist you in car shipping from USA to the port of your destination
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion