សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-06-27

Take a full advantage of AuctionExport services!

Auction Export helps to find and purchase cars for customers from over 100 countries.

Our company made it the main advantage that there’s absolutely no need for you to go abroad, to check everything on your own and put yourself through a stressful deal-searching and closing process.
Get access to over 250 000 vehicles from North America’s auto market.- https://www.auctionexport.com/en/Inventory

2022-06-24

Why is it safe to buy with AuctionExport?

Making a purchase of a vehicle with AuctionExport is safe. We have put a lot of effort to assure our customers that AuctionExport is a reliable Canadian company with a recognized name in over 120 countries, we are proud to be trusted and can share our achievements with you! Please check the “About us” page and our credentials: https://www.auctionexport.com/en/Home/AboutUs

You can also check reviews and video testimonials from our clients who have already bought several cars with us: https://www.auctionexport.com/en/Home/ReviewsAndTestimonials

📞Contact us for assistance: [email protected] 1-416-900-33-03

2022-06-22

Phone bidding ☎

Live on the phone bidding gives the advantage of bidding even when you are away from the computer. 

With telephone bidding, one of our sales representatives will call you 5 minutes before the bidding starts, and bid on your behalf with your instructions. The sale is very quick with approximately 3 seconds between bids.

Every vehicle with a bidding option allows you to request live on the PHONE BIDDING:

Contact us for assistance: [email protected] 1-416-900-33-03

2022-06-20

Special Tool - Watch List!

Have too many cars to remember on the website but do not want to miss the best offer? Use our Special Tool  - Watch List!

All you need to do is to  REGISTER - then to Login into your PROFILE - and to go to the Search Section . Here you can choose the vehicle upon your specifications (using Year, Price, Vehicle Type, Make, Model, Trim, Auction Type and it’s location) and then you can click on the Search button.

Check all saved vehicles in your profile, in Services section, by clicking the Watchlist option.

Do not miss the chance to follow the best vehicles on our website, save them in your Watch List and buy once the price is the most affordable!

2022-06-17

Deposit Benefits

Having a deposit in your account provides you with a variety of options to get the car of your choice faster and easier!

1️⃣ You can use our Buy Now option as well as participate in Bidding and Live Auction to get a car cheaper. Bidding allows you to offer your price for the vehicle.

2️⃣ You can just Order a Car with us, in case you haven't found it on the website immediately. Our sales agents will save your time and search for the car upon your requirements throughout millions of auto dealer listings and auctions of USA and Canada.

3️⃣  We can find out more details about the condition of your preferable car from the seller or arrange Independent Inspection.

And you can order History report of the vehicle to check if it's been involved into any accident before.

The deposit is not a fee, it will be included into the full payment of the car as soon as the purchase is confirmed.

The minimum deposit amount is $600 or 10% of the "BID/BUY NOW" amount. Some auctions require $1000 as a minimum deposit. Find more details on how to make the payment.

To place a deposit: log in to your profile > go to the Finance section > click Make a Payment tab: https://m.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Contact us for assistance: [email protected] 1-416-900-33-03

រុករកទៅទំព័រ
<< ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion