សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-08-03

Shipping process guide

At the start of the shipping process with Auction Export, a filled out release (consignee) form is required to be uploaded or emailed by the client. The consignee information which is provided in the release form will be submitted to the shipping line and the vehicle will be released at the destination port to the person whose information appears on the form.

We will upload a dock receipt to your profile. This temporary document signifies that the car has been booked to sail on a particular vessel. A car cannot enter a port without this document. Once delivered to the port, the information on the dock receipt (such as the vessel name, date of departure and date of arrival) are subject to change at the shipping line’s discretion. The actual loading time depends on how fast the car clears Customs, the congestion at the terminal, as well as other factors. The average time from arrival at the exit port to loading is around 3 weeks.

ACL Grimaldi is the shipping line we use most often for RORO transport to Nigeria. Their terminals can be found at all major US East Coast ports. Customs clearance at these ports can take anywhere from a few days to 1 month. After your vehicle has loaded, ACL Grimaldi notifies us of the vessel name and the estimated time of arrival to the destination. As soon as we have this confirmation, we will notify you by email and change the vehicle status in your profile.

Once the vessel sets sail from the US, ACL Grimaldi will issue the original bill of lading and send it to our office. If the title has been returned by US Customs, the title will be included along with the bill of lading. If not, the title will be sent at a later date. As soon as we receive the documents at our office, we will upload a copy of the original bill of lading to your profile and send the documents via DHL to the mailing address from your consignee form. If there is an outstanding balance on the vehicle, we will keep the documents in our office until the payment is made.

2022-08-01

HOW TO BUY WITH BUY NOW

Dear clients, except for auction cars we also have cars with a fixed price, which can be purchased right away!

If you are interested in such a deal, you can buy a car in 4 easy steps:

1. Register > https://m.auctionexport.com/en/Profile/Register

2. Place an initial deposit on your account. The minimum deposit amount is $600 > https://m.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

3. Click BuyNow: after the funds have been applied, you will be able to click BuyNow hence reserve the car.

4. Pay the full amount: you will receive the invoice with the total amount for you to pay the difference between your invoice and the deposit.

In the event of a purchase, deposit becomes part of the full payment. In case you don't buy a car, your deposit is refundable.

Check out offers right now > https://www.auctionexport.com/en/cars/fixedprice

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 1-416-900-33-03 

2022-07-29

Live Vessel tracking

Dear clients,

Once you purchase a Car through AuctionExport, our Team will arrange the shipping to the port of your Destination. 

You can View the Location of your ship through your profile under the vehicle status tab.
You will receive a notification if this option becomes available for your vehicle, after it has been delivered to the exit port.

For more information please contact shipping department: [email protected]

2022-07-27

GET A QUOTE FOR SHIPPING

AuctionExport helps to arrange shipping to almost any destination in the world. Approximate time of delivery is 45-60 days

The shipping price depends on different factors, such us: car's location, size, weight, condition. On each car's page you can find the Shipping Calculator that will facilitate you to get estimated cost of delivery.

In the Calculator you can get a price for Ground delivery between states in the USA or Canada and ocean shipping price from the port in the USA to the port of your country. 

If you have selected a car you're interested to purchase, we recommend to contact our Shipping Department via email [email protected] to get exact cost of transportation. Simply specify the LINK or LOT# or VIN# and port of destination and request a quote by email. 

2022-07-25

Deposit Benefits

Having a deposit in your account provides you with a variety of options to get the car of your choice faster and easier:

1️⃣ You can use our Buy Now option as well as participate in Bidding and Live Auction to get a car cheaper.

2️⃣ You can just Order a Car with us. Our sales agents will save your time and search for the car upon your requirements.

3️⃣ We can arrange Independent Inspection.

+ you can order History report of the vehicle to check if it's been involved in any accident before.

*minimum deposit amount is $600 or 10% of the "BID/BUY NOW" amount.

How to make the payment: http://www.auctionexportblog.com/how-to-make-the-payment-to-my-account-with-auction-export/

Contact us for assistance: [email protected] 1-416-900-33-03

រុករកទៅទំព័រ
<< ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion