សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-08-18

Worried about car's condition? We have a solution for you!

If you are buying a vehicle and you're worried about its condition, you can check “Detailed Vehicle History”. Vehicle history reports deliver information on reported accidents, odometer rollback, lemon vehicles, branded titles and much more. It is available on every car profile page and you can use it once you have positive account balance. This option allows you to get the vehicle history report of the car you choose. 

If it's not enough you can order an Independent Vehicle Inspection through ‪AuctionExport‬. We will arrange an independent physical examination by a licensed inspector for the car you are considering to buy. After it is done, you will be given a full-size condition report complemented with interior and exterior pictures.

Minimum deposit required is $600 or not less than 10% of your future Bid/buy now amounts. You can place a deposit by bank wire transfer or credit card. These payment options are available in your profile page. PROFILE >> FINANCE section: https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 | 1-416-900-33-03 📞

2022-08-17

Can I buy a car through AuctionExport as an individual?🤔

AuctionExport assists clients with buying and exporting vehicles out of North America to over 120 countries worldwide.

If you live overseas, the Dealer licence is not required to purchase a car through AuctionExport.

Whether you a one time buyer (individual buyer) or a dealer, you can purchase a car through AuctionExport, no licence is required.

For more information on how to buy please follow the link - https://www.auctionexport.com/en/Home/HowToBuy

2022-08-15

Buy Now vs. Current Bid

BUY NOW option means that the car has a fixed price and it can be purchased at the indicated amount. If you want to close the deal without bidding at an auction, simply click on BUY NOW and the car will be reserved for you.

❗ Shipping cost is not included in that amount.

Using the BID option, you can offer your price for the vehicle and try to win at a lower rate.

Please note that your bid amount must be higher than the current bid. Current bid is the amount placed by one of our customers.

Your bid is the amount you can offer for the vehicle you are interested in.

Let us know if you have any questions: [email protected] 📧 1-416-900-33-03 📞

2022-08-05

Paperwork Handling

AuctionExport can ship any of your cars to the destination port of your choice almost anywhere in the world. Moreover, we will handle the whole documentation work that is required for the vehicle to be exported. Only $85 documentation fee is applied for the postage service. All original ownership and shipping documents will be mailed to the USA / Canada Customs, and then will be mailed to you by courier express post. The Original Bill of lading and the Car Title are sent 5-7 days prior of vehicle or container arrival.

Buy&Ship cars with us! 

https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping 

 

2022-08-03

Shipping process guide

At the start of the shipping process with Auction Export, a filled out release (consignee) form is required to be uploaded or emailed by the client. The consignee information which is provided in the release form will be submitted to the shipping line and the vehicle will be released at the destination port to the person whose information appears on the form.

We will upload a dock receipt to your profile. This temporary document signifies that the car has been booked to sail on a particular vessel. A car cannot enter a port without this document. Once delivered to the port, the information on the dock receipt (such as the vessel name, date of departure and date of arrival) are subject to change at the shipping line’s discretion. The actual loading time depends on how fast the car clears Customs, the congestion at the terminal, as well as other factors. The average time from arrival at the exit port to loading is around 3 weeks.

ACL Grimaldi is the shipping line we use most often for RORO transport to Nigeria. Their terminals can be found at all major US East Coast ports. Customs clearance at these ports can take anywhere from a few days to 1 month. After your vehicle has loaded, ACL Grimaldi notifies us of the vessel name and the estimated time of arrival to the destination. As soon as we have this confirmation, we will notify you by email and change the vehicle status in your profile.

Once the vessel sets sail from the US, ACL Grimaldi will issue the original bill of lading and send it to our office. If the title has been returned by US Customs, the title will be included along with the bill of lading. If not, the title will be sent at a later date. As soon as we receive the documents at our office, we will upload a copy of the original bill of lading to your profile and send the documents via DHL to the mailing address from your consignee form. If there is an outstanding balance on the vehicle, we will keep the documents in our office until the payment is made.

រុករកទៅទំព័រ
<< ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion