សន្សំសំចៃពេលវេលា និងថវិកាជាមួយ AuctionExport.com

  • ការជូនដំណឹងបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពអនឡាញនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន
  • បំពេញការគ្របដណ្តប់ធានារ៉ាប់រងដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក (ធានារ៉ាប់រងបន្ថែមលើការដឹកជញ្ជូនផ្លូវសមុទ្រ)
  • ការឆ្លងគយកាណាដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • ការគំាទ្រដោយជជែកផ្ទាល់
  • ដំណើរការ 24/7 ទៅកាន់ទម្រង់ Auction Export
ព័ត៌មានក្នុងមួយទំព័រ: 
  • ទាំងអស់
  • 24 ម៉ោងមុន
  • 7 ថ្ងៃមុន
  • ខែមុន
  • ឆ្នាំមុន
2022-10-10

AuctionExport provides a full range of services of internal deliveries of cars inside the US and Canada and further export overseas.

AuctionExport will be glad to help you to search for a car, buy it from auctions or dealers in North America, arrange the shipping to your destination and handle all the paperwork. 

Our aim is to offer you a safe and secure process of the purchase. 

AuctionExport provides a full range of services of internal deliveries of cars inside the US and Canada and further export overseas. We deliver cars from main ports in the USA and Canada: New Jersey, Georgia, Texas, California, Toronto and others.

Consolidation helps to save up to 60% on ocean delivery if compared with shipping of one car. 

Competitive shipping rates

30 days of free storage in New Jersey and Georgia warehouses.

Collecting cars from anywhere in the United States, including dealerships and auctions locations.

Insurance of a car during the ground delivery and ocean insurance by your request. 

Feel free to request a quote for a particular car NOW - https://www.auctionexport.com/en/Home/Shipping or email Vin number and destination port to [email protected]

2022-10-07

250,000+ Cars online from the comfort of your home

AuctionExport provides you with premium access to all auction houses in the USA and Canada! Check almost 250,000+ Cars online, from the comfort of your home. 

How to Buy? 

1. Register > https://www.auctionexport.com/en/Profile/LogIn

2. Place a Depost of $600 or 10% of the vehicle price > https://www.auctionexport.com/en/Profile/Finance

3. Buy a CAR

AUCTIONEXPORT is a government licenced business that sells and exports cars to 120+ countries from 2007. 

The AuctionExport team can help you: 

1) Find a car of your choice on the wholesale authorized auctions of the USA and Canada.

2) Arrange shipping to the port of your destination. 

3) Handle all the paperwork and clearance at the exit port

DON'T DELAY! YOUR DREAM CAR IS WAITING! 

Let us know if you have any questions:

[email protected] | +1-416-900-33-03

2022-10-05

Pre-Bidding

Most auction cars, listed on the website, are scheduled for a specific time and date of the LIVE SALE. That particular event takes place regardless of AuctionExport and we can help you join sales for cars you choose, so you can try and win one. Please pay your attention to the TIME LEFT before the auction; when it runs out a car will be sold to the highest bidder.

Before the live sale, you can place your bids on cars through our website, which is the PRE-bidding round; not the actual sale yet.

When the time runs out, the option of placing bids at our site becomes unavailable and you can see 'pre-bidding closed' and 'listing expired' notifications.

If you see an auction car you like, be sure to put the deposit for bidding before the live sale starts so you don't miss the deal.

Login link - https://www.auctionexport.com/en/Profile/LogIn

Direct link - https://www.auctionexport.com/en/Profile/FinanceDeposit

2022-10-03

How to check an approximate price for an auction vehicle?

There are a lot of auction cars on our website. Auction vehicles do not have fixed prices. Therefore, you can check only Current BID and Time Left for the auction to start.

In order to find out an approximate price of such a vehicle, you can check “Similar Vehicle Price Statistics Results”, this option is right under buying options. This way you can have an idea on what price a specific vehicle can be sold for. Also, you can check similar offers with fixed prices (BUY NOW option).

https://www.auctionexport.com/en/Inventory/Search_Results

2022-09-30

What is Gift Certificate promo code ?

Gift Certificate promo code is a coupon with code that you can get from your friends or relatives who have already purchased a car with AuctionExport.

This field is optional in the registration form, so you can skip it and complete registration without the code -  https://www.auctionexport.com/en/Profile/Register

រុករកទៅទំព័រ
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >>
 
We're here to Help You
x
Text Chat
Start Live Chat

Call us now

+1 416.900.3303 

Request a Call Back

Leave a Suggestion